Đại học quốc gia Hà Nội có phải là một pháp nhân không năm 2023

Phân biệt quyết định hành chính và hành vi hành chính

Đại học quốc gia Hà Nội có phải là một pháp nhân không

Đại học quốc gia Hà Nội có phải là một pháp nhân không
Căn cứ pháp lý

– Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật số 34/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; sau đây gọi chung là Luật Giáo dục đại học.

– Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học.

– Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về Đại học quốc gia. Nghị định này áp dụng đối với Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi chung là Đại học quốc gia), các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến quản lý và hoạt động của Đại học quốc gia.

– Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Đại học quốc gia Hà Nội có phải là một pháp nhân không

Vị trí và chức năng của Đại học quốc gia

Căn cứ vào Điều 8 của Luật Giáo dục đại học thì Đại học quốc gia là cơ sở giáo dục đại học công lập do Nhà nước đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động và là đại diện chủ sở hữu, được Nhà nước ưu tiên phát triển. Cụ thể:

Điều 8. Đại học quốc gia

Đại học quốc gia là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, được Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển.”

– Do đó, Đại học quốc gia là cơ sở giáo dục đại học công lập được hình thành từ sự kết hợp của các trường đại học chuyên ngành khác nhau và viện nghiên cứu khoa học được tổ chức ở hai cấp để đào tạo sinh viên với các trình độ khác nhau. Là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học mang tính liên ngành, liên ngành chất lượng cao được nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển.

– Đại học quốc gia chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục và đào tạo, của Bộ Khoa học và Công nghệ về khoa học và công nghệ, của các bộ, ngành khác và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi Đại học quốc gia đặt trụ sở trong lĩnh vực được phân công theo quy định của Chính phủ và phù hợp với pháp luật.

Đại học quốc gia Hà Nội có phải là một pháp nhân không

Đặc điểm của Đại học quốc gia

Căn cứ Luật Giáo dục đại học, “cơ sở giáo dục đại học” là cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, thực hiện chức năng đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, hoạt động khoa học và công nghệ, phục vụ cộng đồng. Cơ sở giáo dục đại học bao gồm đại học, trường đại học và cơ sở giáo dục đại học có tên gọi khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Bởi vậy, Đại học quốc gia là cơ sở giáo dục đại học công lập do Nhà nước đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động và là đại diện chủ sở hữu; nên cũng là một pháp nhân, mang những đặc điểm của pháp nhân theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015. Tuy tại Điều 74 Bộ luật Dân sự 2015 không quy định cụ thể về khái niệm, nhưng có thể hiểu khái quát pháp nhân là một tổ chức (một chủ thể pháp luật) có tư cách pháp lý độc lập, có thể tham gia vào các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội… theo quy định của pháp luật.

Đại học quốc gia có tư cách pháp nhân, có con dấu hình Quốc huy và tài khoản riêng; là đầu mối được giao các chỉ tiêu về ngân sách và kế hoạch (căn cứ vào Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về Đại học quốc gia).

Đại học quốc gia là cơ sở giáo dục đại học có tư cách pháp nhân nên mang những đặc điểm của pháp nhân như sau:

– Là tổ chức được thành lập hợp pháp, có tên tiếng Việt; tên gọi thể hiện rõ hình thức tổ chức của pháp nhân và phân biệt với các pháp nhân khác trong cùng lĩnh vực hoạt động. Pháp nhân phải đứng tên trong các giao dịch dân sự. Trụ sở của pháp nhân là nơi đặt trụ sở hành chính của pháp nhân, nếu thay đổi trụ sở thì pháp nhân phải thông báo công khai.

Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong hai hệ thống đại học quốc gia của Việt Nam, do chính phủ trực tiếp quản lý và đóng vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Hiện nay, trụ sở của Đại học Quốc gia Hà Nội đặt tại: 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

– Có cơ quan điều hành, cơ cấu tổ chức chặt chẽ.

Cơ cấu tổ chức của Đại học quốc gia thực hiện theo quy định của Luật giáo dục đại học và được cụ thể hóa trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trường đại học thành viên, viện nghiên cứu khoa học thành viên của Đại học quốc gia; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập Phân hiệu (nếu có) của Đại học quốc gia.

Chủ tịch hội đồng đại học quốc gia và giám đốc, phó giám đốc đại học quốc gia do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm.

– Có tài sản độc lập và tự chịu trách nhiệm với tài sản của mình. Pháp nhân có toàn quyền sử dụng những tài sản này mà không chịu sự chi phối, kiểm soát của bất kỳ ai. Tài sản này hoàn toàn tách biệt với tài sản của các thành viên.

– Có quyền nhân danh mình tham gia một cách độc lập vào các quan hệ pháp luật. Một pháp nhân có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật thay mặt cho pháp nhân tham gia vào các quan hệ pháp lý. Trong trường hợp người đại diện theo pháp luật bị bắt, bị cầm tù, bị chết hoặc bị truất quyền, pháp nhân này có quyền bầu người đại diện theo pháp luật mới để tiếp tục hoạt động.

– Cơ sở giáo dục có “tư cách pháp nhân” nên cũng có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của một pháp nhân mà luật đã quy định.

Như thế, từ bài viết trên chúng ta có thể kết luận được rằng Đại học Quốc gia Hà Nội là một pháp nhân, có thể nhân danh chính mình tham gia vào các quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu Đại học quốc gia Hà Nội có phải là một pháp nhân không?

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook