Cuộc họp Hội đồng quản trị tổ chức bảo hiểm tương hỗ năm 2022

Hợp đồng dịch vụ pháp lý

Cuộc họp Hội đồng quản trị tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Cuộc họp Hội đồng quản trị tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Hội đồng quản trị

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 23 Nghị định số 18/2005/NĐ-CP ngày 24/02/2005 của Chính phủ:

Điều 23. Hội đồng quản trị của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

  1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý tổ chức bảo hiểm tương hỗ, có toàn quyền nhân danh tổ chức bảo hiểm tương hỗ để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của tổ chức bảo hiểm tương hỗ, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội thành viên.

Theo đó:

– Thành viên Hội đồng quản trị được bầu ra bởi Đại hội thành viên, cũng được bãi miễn bởi Đại hội thành viên, thông qua quyết định của Đại hội thành viên (với số lượng thành viên biểu quyết tán thành là tối thiểu ½ số thành viên có mặt tại Đại hội thành viên).

– Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý và thực hiện các quyết định liên quan đến mục đích, quyền lợi của tổ chức bảo hiểm tương hỗ trong phạm vi nhiệm vụ và quyền của mình, các vấn đề thuộc thầm quyền của Đại hội thành viên (phải biểu quyết) thì Hội đồng quản trị không được phép tự quyết định, mà chỉ được yêu cầu tổ chức Đại hội thành viên bất thường.

– Họp Hội đồng quản trị: Là hoạt động tổ chức họp, thảo luận, biểu quyết các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

– Các chủ thể không được trở thành thành viên Hội đồng quản trị: Thành viên Hội đồng quản trị không đồng thời là kế toán trưởng, thủ quỹ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ và không phải là cha, mẹ, vợ, chồng, con hoặc anh, chị, em ruột của họ (nhằm đảm bảo tính khách quan trong hoạt động quản lý tổ chức bảo hiểm tương hỗ, trách trường hợp gian lận, vi phạm pháp luật).

Cuộc họp Hội đồng quản trị tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Cuộc họp hội đồng quản trị

Chủ thể triệu tập họp

Chủ thể triệu tập họp Hội đồng quản trị là Chủ tịch Hội đồng quản trị (người được bầu bởi các thành viên Hội đồng quản trị và được chấp thuận bởi Bộ Tài chính). Đây cũng là chủ thể có trách nhiệm lên kế hoạch, nội dung, chương trình cho cuộc họp Hội đồng quản trị.

Trường hợp tổ chức họp Hội đồng quản trị

Căn cứ khoản 1 Điều 25 Nghị định số 18/2005/NĐ-CP ngày 24/02/2005 của Chính phủ, có 02 trường hợp tổ chức họp Hội đồng quản trị:

– Theo đề nghị của Ban Kiểm soát hoặc những người khác được quy định tại Điều lệ tổ chức bảo hiểm tương hỗ (Đề nghị này có thể được Hội đồng quản trị từ chối nếu được quy định trong Điều lệ hoặc có thể được giải quyết mà không cần tổ chức họp hoặc vượt quá thẩm quyền của Hội đồng quản trị).

– Mỗi quý phải họp ít nhất một lần, trong trường hợp cần thiết có thể họp bất thường: Tức 03 tháng tổ chức họp Hội đồng quản trị một lần (định kỳ) hoặc họp bất thường trong trường hợp cần thiết phải họp (liên quan các vấn đề cấp bách cần nhanh chóng được giải quyết trong thẩm quyền của Hội đồng quản trị)

Cuộc họp Hội đồng quản trị tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Số thành viên tham gia họp Hội đồng quản trị và biểu quyết

Cuộc họp Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành khi có 2/3 (hai phần ba) tổng số thành viên Hội đồng quản trị trở lên tham dự. Nếu không có đủ 2/3 tổng số thành viên này thì cuộc họp Hội đồng quản trị không được tổ chức (có thể hoãn để tổ chức lại hoặc không tổ chức).

Tại mỗi cuộc họp Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị cùng đưa ra quyết định đối với các vấn đề cần giải quyết (nội dung cuộc họp). Nhưng quyết định chỉ được thông qua nếu được đa số thành viên viên dự họp chấp thuận.

Theo đó, số phiếu chấp thuận phải đạt tối thiểu trên 50% thì quyết định mới được thông qua. Nếu số phiểu ngang nhau thì quyết định thuộc về ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị (tức chủ thể triệu tập họp, chủ tọa của cuộc họp).

Thủ tục triệu tập và tổ chức cuộc họp

Theo Khoản 3 Điều 25 Nghị định số 18/2005/NĐ-CP ngày 24/02/2005 của Chính phủ, thủ tục triệu tập và tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị do Điều lệ hoặc quy chế quản lý nội bộ tổ chức bảo hiểm tương hỗ quy định. Dù vậy, thủ tục triệu tập và tổ chức cuộc họp vẫn phải đảm bảo:

– Các chủ thể có quyền tham dự họp Hội đồng quản trị (thành viên Hội đồng quản trị) được thông báo về cuộc họp Hội đồng quản trị cùng với các tài liệu kèm theo (nêu rõ nội dung và chương trình cuộc họp) trước khi cuộc họp được tiến hành.

– Cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi đầy đủ vào sổ biên bản. Theo đó, toàn bộ diễn biến của cuộc họp phải được ghi lại qua sổ biên bản và phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và thư ký. Điều này dẫn đến trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của biên bản họp Hội đồng quản trị.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Cuộc họp Hội đồng quản trị tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook