Công ty TNHH có thể huy động vốn bằng những cách nào?

Công ty TNHH có thể huy động vốn bằng những cách nào?

1. Tăng vốn góp của thành viên Công ty TNHH

Căn cứ pháp lý: Theo khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020.

Theo đó, góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc góp thêm vốn điều lệ của công ty đã được thành lập.

Như vậy, công ty TNHH có thể thay đổi phần vốn góp bằng cách tăng vốn góp của các thành viên và chủ sở hữu.

Căn cứ pháp lý: khoản 1 Điều 51 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Theo đó, trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh đăng ký thay đổi vốn điều lệ, công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

2. Tiếp nhận thêm thành viên mới Công ty TNHH

Căn cứ pháp lý: khoản 1 Điều 46 Luật Doanh nghiệp 2020.

Theo đó, công ty TNHH 2 thành viên trở lên có từ 02 – 50 thành viên.Vì vậy, công ty có thể tiếp nhận thêm thành viên mới nếu chưa đủ 50 thành viên.

Căn cứ pháp lý: Khoản 1 Điều 52 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Theo đó, trường hợp tiếp nhận thành viên mới dẫn đến tăng vốn điều lệ công ty, công ty nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

3. Huy động trái phiếu

Căn cứ pháp lý: khoản 4 Điều 46 và khoản 4 Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020.

Theo đó, công ty TNHH được phát hành trái phiếu. Việc phát hành trái phiếu riêng lẻ phải tuân thủ quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật Doanh nghiệp 2020.

Căn cứ pháp lý: khoản 3 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.

Theo đó, trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của tổ chức phát hành.

Như vậy, một trong những điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020 là công ty TNHH 2 thành viên được quyền huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu. Cá nhân, tổ chức nắm giữ trái phiếu trở thành chủ nợ của công ty.

4. Chuyển công ty TNHH thành công ty cổ phần

Căn cứ pháp lý: khoản 2 Điều 202 Luật Doanh nghiệp 2020.

Theo đó, công ty TNHH có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần theo phương thức sau đây:

– Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác;

– Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

– Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác;

– Kết hợp phương thức quy định tại các điểm a, b và c khoản này và các phương thức khác.

Khi chuyển đổi thành công ty cổ phần, trong quá trình hoạt động công ty có thể tăng vốn điều lệ bằng cách chào bán cổ phần.

Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó.

Việc chào bán cổ phần được thực hiện theo 3 hình thức sau:

– Chào bán cho các cổ đông hiện hữu;

– Chào bán ra công chúng;

– Chào bán cổ phần riêng lẻ.

Việc chào bán cổ phần ra công chúng, chào bán cổ phần của công ty cổ phần niêm yết và đại chúng thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook