Công ty bị thu hồi phần đất mà phải ngưng hoạt động kinh doanh có được bồi thường, hỗ trợ không?

Công ty bị thu hồi phần đất mà phải ngưng hoạt động kinh doanh có được bồi thường, hỗ trợ không?

Công ty bị thu hồi phần đất mà phải ngưng hoạt động kinh doanh có được bồi thường, hỗ trợ không?

Công ty bị thu hồi phần đất mà phải ngưng hoạt động kinh doanh có được bồi thường, hỗ trợ không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 88 Luật Đất đai 2013 quy định về nguyên tắc bồi thường thiệt hại về tài sản, ngừng sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

“Điều 88. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại về tài sản, ngừng sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất

1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường.

2. Khi Nhà nước thu hồi đất mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải ngừng sản xuất, kinh doanh mà có thiệt hại thì được bồi thường thiệt hại.”

Ngoài ra, theo quy định tại điểm g khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 19 Nghị định 47/2014/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 4 Nghị định 01/2017/NĐ-CP có quy định như sau:

“Điều 19. Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất

Việc hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 83 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Đối tượng được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất gồm các trường hợp sau:

…..

g) Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà bị ngừng sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất thì được hỗ trợ ổn định sản xuất.

 

2. Điều kiện để được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất thực hiện theo quy định sau đây:

a) Đối với hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang sử dụng đất thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật đất đai và điểm b khoản này;

…..”

Căn cứ theo điểm b khoản 4 Điều 19 Nghị định 47/2014/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 2 Nghị định 148/2020/NĐ-CP quy định về việc hỗ trợ ổn định sản xuất cụ thể như:

“Điều 19. Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất

Việc hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 83 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây:

…..

4. Việc hỗ trợ ổn định sản xuất thực hiện theo quy định sau:

….

b) Đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại điểm g khoản 1 Điều này thì được hỗ trợ ổn định sản xuất bằng tiền với mức cao nhất bằng 30% một năm thu nhập sau thuế, theo mức thu nhập bình quân của 03 năm liền kề trước đó.

Thu nhập sau thuế được xác định theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân và pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.”

Theo khoản 7 Điều 19 Nghị định 47/2014/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 2 Nghị định 148/2020/NĐ-CP có quy định như sau:

“Điều 19. Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất

Việc hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 83 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây:

…..

7. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ, định kỳ chi trả tiền hỗ trợ cho phù hợp với thực tế tại địa phương”

Thông qua các căn cứ trên, việc công ty bị thu hồi phần đất dẫn đến phải ngưng hoạt động kinh doanh trong một thời gian thì được Nhà nước hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất nếu đáp ứng đủ các điều kiện:

– Đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

– Hoặc đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

– Không thuộc các trường hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 77 Luật Đất đai 2013 và điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định 47/2014/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 4 Nghị định 01/2017/NĐ-CP

+ Mức hỗ trợ ổn định sản xuất bằng tiền tương ứng với mức cao nhất bằng 30% một năm thu nhập sau thuế, theo mức thu nhập bình quân của 03 năm liền kề trước đó của công ty.

+ Công tác chi trả hỗ trợ cho công ty bị thu hồi phần đất sẽ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định về mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ, định kỳ chi trả tiền hỗ trợ cho phù hợp với thực tế tại nơi có phần đất thu hồi.

*Thu nhập sau thuế được xác định theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân và pháp luật về thuế TNDN.

+ Ngoài ra, trường hợp bị thu hồi đất phải ngưng hoạt động kinh doanh mà có thiệt hại thì công ty được bồi thường thiệt hại.

Như vậy, công ty bị thu hồi phần đất mà phải ngưng hoạt động kinh doanh có được hỗ trợ ổn định sản xuất nếu đáp ứng đủ điều kiện và được bồi thường nếu có thiệt hại xảy.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Công ty bị thu hồi phần đất mà phải ngưng hoạt động kinh doanh có được bồi thường, hỗ trợ không? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook