Công đoàn cơ sở có phải nộp lệ phí phá sản khi yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp không?

Công đoàn cơ sở có phải nộp lệ phí phá sản khi yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp không?

Công đoàn cơ sở có phải nộp lệ phí phá sản khi yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp không? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Công đoàn cơ sở có phải nộp lệ phí phá sản khi yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp không?

Công đoàn cơ sở có phải nộp lệ phí phá sản khi yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp không?

Căn cứ quy định Điều 22 Luật Phá sản 2014 quy định về lệ phí phá sản như sau:

“Điều 22. Lệ phí phá sản

Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp lệ phí phá sản theo quy định của pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án nhân dân. Trường hợp người nộp đơn quy định tại khoản 2 Điều 5 và điểm a khoản 1 Điều 105 của Luật này không phải nộp lệ phí phá sản.”

Căn cứ quy định khoản 2 Điều 5 Luật Phá sản 2014 quy định về người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản như sau:

“Điều 5. Người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

1. Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

2. Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

….”

Như vậy, Công đoàn cơ sở là chủ thể có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp. Khi thực hiện yêu cầu mở thủ tục pháp sản thì công đoàn cơ sở không phải nộp lệ phí phá sản theo quy định.

Trường hợp nào thì công đoàn cơ sở bị Tòa án nhân dân quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản?

Căn cứ quy định Điều 35 Luật Phá sản 2014 quy định về trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản như sau:

“Điều 35. Trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

1. Tòa án nhân dân quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản trong các trường hợp sau:

a) Người nộp đơn không đúng theo quy định tại Điều 5 của Luật này;

b) Người nộp đơn không thực hiện việc sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định tại Điều 34 của Luật này;

c) Tòa án nhân dân khác đã mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán;

d) Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản rút đơn yêu cầu theo quy định tại khoản 2 Điều 37 của Luật này;

đ) Người nộp đơn không nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản, trừ trường hợp không phải nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản.

2. Quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Tòa án nhân dân phải nêu rõ lý do trả lại đơn. Tòa án nhân dân có trách nhiệm gửi quyết định này cho người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định.”

Như vậy, công đoàn cơ sở bị Tòa án nhân dân quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản trong các trường hợp sau đây:

– Người nộp đơn không đúng theo quy định.

– Người nộp đơn không thực hiện việc sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định.

– Tòa án nhân dân khác đã mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

– Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản rút đơn yêu cầu theo quy định.

– Người nộp đơn không nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản, trừ trường hợp không phải nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Công đoàn cơ sở có phải nộp lệ phí phá sản khi yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp không? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook