Cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm năm 2022

Hợp đồng dịch vụ pháp lý

Cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm

Cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm

Đại lý bảo hiểm

Căn cứ vào Điều 84 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019: Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Do vậy:

– Tư cách đại lý bảo hiểm được xác lập dựa trên hợp đồng đại lý bảo hiểm (hợp đồng được giao kết giữa doanh nghiệp bảo hiểm – chủ thể kinh doanh bảo hiểm với các cá nhân, tổ chức để các cá nhân, tổ chức này thực hiện các hoạt động đại lý bảo hiểm)

– Hợp đồng đại lý bảo hiểm được giao kết trên cơ sở bình đẳng, tự nguyện của các bên.

Cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm

Một trong các điều kiện để một cá nhân và tổ chức trở thành đại lý bảo hiểm là cá nhân phải được cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm cấp (hoặc nhân viên của tổ chức cũng phải được cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm). Theo đó, cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm là cơ sở đào tạo các cá nhân để đủ điều kiện, khả năng, nghiệp vụ để thực hiện các hoạt động đại lý bảo hiểm.

Cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm

Các điều kiện đối với cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm

Theo Điều 87 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm phải thỏa mãn các điều kiện sau:

Có đủ chương trình đào tạo theo quy định

Chương trình đào tạo này bao gồm:

– Phần kiến thức chung:

+ Kỹ năng bán bảo hiểm

+ Trách nhiệm của đại lý, đạo đức hành nghề đại lý

+ Kiến thức chung về bảo hiểm

+ Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm

+ Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, đại lý bảo hiểm tỏng hoạt động đại lý bảo hiểm

– Phần sản phẩm:

+ Thực hành hành nghề đại lý bảo hiểm

+ Nội dung cơ bản của sản phẩm bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài được phép kinh doanh

Mỗi cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm có thể triển khai chương trình một cách khác nhau (về thời gian thực hiện chương trình, cụ thể thực hiện nội dung chương trình) nhưng phải thỏa mãn các đề mục nội dung trên trong chương trình đào tạo của mình.

Đồng thời, khi các cơ sở đào tạo tự xây dựng chương trình đào tạo, các cơ sở cần phải được Bộ Tài chính chấp thuận chương trình đào tạo (tức phải gửi hồ sơ lên Bộ Tài chính để được chấp thuận).

Cán bộ đào tạo đại lý bảo hiểm phải có đủ kiến thức chuyên môn về bảo hiểm, kiến thức pháp luật và kỹ năng sư phạm

Theo đó, cán bộ đào tạo đại lý bảo hiểm phải có đủ bằng cấp về chuyên môn bảo hiểm, cũng như đã qua đào tạo về trình độ sư phạm và kỹ năng chuyên môn, kiến thức pháp luật, do cán bộ đào tạo đại lý bảo hiểm là chủ thể truyền thụ kiến thức đối với các đại lý bảo hiểm, có thể ảnh hưởng đến kiến thức chuyên môn cũng như thực tiễn của các chủ thể này trong quá trình hoạt động đại lý bảo hiểm.

Có đủ cơ sở vật chất để bảo đảm cho việc đào tạo

Cơ sở vật chất đầy đủ áp dụng đối với cả đào tạo chuyên môn lý thuyết và đào tạo chuyên môn thực hành (đầy đủ phòng học, phòng thực hành và các thiết bị, vật tư phục vụ cho thực hành).

Cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm

Hồ sơ đề nghị bộ tài chính phê chuẩn chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm

Theo Khoản 2 Điều 87 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, hồ sơ đề nghị Bộ Tài chính phê chuẩn chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm bao gồm các thành phần sau:

– Văn bản đề nghị theo mẫu do Bộ Tài chính quy định

– Tài liệu giải trình về kiến thức của cán bộ đào tạo đại lý bảo hiểm bảo đảm cho việc đào tạo

Thủ tục đề nghị bộ tài chính phê chuẩn chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm

Bước 1: Cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm nộp hồ sơ đề nghị Bộ Tài chính phê chuẩn chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm lên Bộ Tài chính

Bước 2: Bộ Tài chính xem xét và chấp thuận hoặc không chấp thuận chương trình đào tạo

Trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính có văn bản chấp thuận. Trường hợp từ chối chấp thuận, Bộ Tài chính có văn bản giải thích lý do không chấp thuận.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook