Các trường hợp cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch năm 2022

cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch

Các trường hợp cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch năm 2022

cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch

Cổ phiếu là một loại tài sản đặc biệt, là kênh đầu tư có tiềm năng lớn trên sàn trường chứng khoán thu hút rất nhiều những nhà đầu tư. Trong một số trường hợp cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch trên sàn chứng khoán. Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ giúp bạn đọc làm rõ vấn đề trên.

Cổ phiếu là gì?

Căn cứ tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó.

Căn cứ tại Luật doanh nghiệp 2020 nói chung và khoản 3 Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020 nói riêng thì chỉ có công ty cổ phần mới có quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn, đáp ứng các nhu cầu của công ty.

Luật Chứng khoán 2019 tại Điều 4 quy định cổ phiếu là một loại chứng khoán được coi là tài sản và cũng là đối tượng được giao dịch trên sàn chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành đó.

Cổ phiếu gồm có cổ phiếu thông thường và cổ phiếu ưu đãi. Cổ phiếu thông thương hay còn gọi là cổ phiếu phổ thông dùng để xác định quyền sở hữu của các cổ đông; người nắm giữ cổ phiếu sẽ được toàn quyền quản lý, kiểm soát công ty hay tham gia vào các cuộc họp hội đồng quản trị cũng như có quyền bỏ phiếu quyết định vào các vấn đề lớn của công ty. Ngược lại, người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi sẽ được hưởng ưu đãi về cổ tức và quyền biểu quyết hoặc sẽ được hoàn lại một phần vốn góp.

Các trường hợp cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch

Theo điểm d khoản 1 Điều 46 Luật Chứng khoán 2019, cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch trong các trường hợp sau:

– Giá, khối lượng giao dịch cổ phiếu có biến động bất thường;

– Tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch không có biện pháp khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch;

– Trong trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và bảo đảm ổn định, an toàn của thị trường chứng khoán;

Theo khoản 1 Điều 41 Quyết định 17/QĐ-HĐTV ngày 21/3/2022 về Quy chế đăng ký niêm yết, quản lý đăng ký niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết; xử lý vi phạm đối với tổ chức niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

– Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm có kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên có soát xét quá 06 tháng so với thời hạn quy định.

– Tổ chức niêm yết không đưa ra biện pháp khắc phục nguyên nhân dẫn đến tình trạng cổ phiếu bị tạm ngừng giao dịch theo yêu cầu của Sở giao dịch chứng khoán.

– Tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

– Theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

– Sở giao dịch chứng khoán xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và bảo đảm ổn định, an toàn của thị trường chứng khoán đồng thời báo cáo Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo khoản 2 Điều 41 Quyết định 17/QĐ-HĐTV ngày 21/3/2022, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện các trường hợp như trên, Sở giao dịch chứng khoán ban hành Quyết định đưa cổ phiếu vào diện cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch. Sở giao dịch chứng khoán hiển thị ký hiệu đình chỉ đối với cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch.

Cơ quan nào có thẩm quyền đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu?

Theo Khoản 1 Điều 46 Luật Chứng khoán 2019 thì Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam có quyền đình chỉ giao dịch đối với một hoặc một số cổ phiếu trong các trường hợp điểm d Khoản 1 Điều 46 Luật Chứng khoán 2019. Cụ thể, theo Điều 303 Nghị định 155/2020/NĐ-CP:

– Sở giao dịch chứng khoán thực hiện đình chỉ giao dịch đối với một hoặc một số cổ phiếu niêm yết theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 46 Luật Chứng khoán 2019 và theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

– Sở giao dịch chứng khoán phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 24 giờ kể từ khi áp dụng biện pháp này.

– Sở giao dịch chứng khoán quy định cụ thể tại quy chế của Sở giao dịch chứng khoán việc thực hiện biện pháp đình chỉ giao dịch đối với một hoặc một số cổ phiếu niêm yết.

– Sở giao dịch chứng khoán phải công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của mình trong thời hạn 24 giờ khi áp dụng hoặc hủy bỏ áp dụng biện pháp đình chỉ giao dịch đối với một hoặc một số cổ phiếu niêm yết.

Khi nào cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch được giao dịch trở lại?

Theo khoản 4, 5, 6 Điều 41 Quyết định 17/QĐ-HĐTV ngày 21/3/2022, Sở giao dịch chứng khoán sẽ xem xét đưa cổ phiếu ra khỏi diện cổ phiếu bị đình chỉ giao sau khi xem xét giải trình, kết quả khắc phục của tổ chức niêm yết.

Đối với trường hợp quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 41 Quyết định 17/QĐ-HĐTV ngày 21/3/2022, tổ chức niêm yết được xác định là đã khắc phục khi thực hiện công bố thông tin (nếu chưa công bố) và không vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán tối thiểu trong 06 tháng liên tục kể từ ngày ra quyết định cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch hoặc kể từ ngày Sở giao dịch chứng khoán xác định tổ chức niêm yết có vi phạm công bố thông tin gần nhất.

– Sở giao dịch chứng khoán ban hành Quyết định đưa cổ phiếu ra khỏi diện cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức niêm yết đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch như trên.

– Sở giao dịch chứng khoán thực hiện công bố thông tin trước khi áp dụng hoặc hủy bỏ biện pháp đình chỉ giao dịch.

Như vậy, Luật Nam Sơn đã giải đáp thắc mắc của các bạn về Các trường hợp cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch năm 2022. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư Hà, Luật sư Trung và các Luật sư giàu kinh nghiệp khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook