Chuyển giao công nghệ thông qua hình thức góp vốn bằng công nghệ có cần phải đăng ký chuyển giao với cơ quan nhà nước hay không?

Chuyển giao công nghệ thông qua hình thức góp vốn bằng công nghệ có cần phải đăng ký chuyển giao với cơ quan nhà nước hay không?

Chuyển giao công nghệ thông qua hình thức góp vốn bằng công nghệ có cần phải đăng ký chuyển giao với cơ quan nhà nước hay không? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Chuyển giao công nghệ thông qua hình thức góp vốn bằng công nghệ có cần phải đăng ký chuyển giao với cơ quan nhà nước hay không?

Góp vốn bằng công nghệ có được xem là một hình thức chuyển giao công nghệ hay không?

Căn cứ Điều 5 Luật Chuyển giao công nghệ 2017, các hình thức chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật hiện hành bao gồm:

– Chuyển giao công nghệ độc lập.

– Phần chuyển giao công nghệ trong trường hợp sau đây:

+ Dự án đầu tư;

+ Góp vốn bằng công nghệ;

+ Nhượng quyền thương mại;

+ Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ;

+ Mua, bán máy móc, thiết bị quy định tại điểm d khoản 1 Điều 4 của Luật này.

– Chuyển giao công nghệ bằng hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Dựa vào quy định trên, có thể thấy góp vốn bằng công nghệ là một hình thức chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ, cụ thể là hình thức phần chuyển giao công nghệ.

Góp vốn bằng công nghệ có phải lập hợp đồng chuyển giao công nghệ không?

Theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Luật Chuyển giao công nghệ 2017:

“4. Việc chuyển giao công nghệ quy định tại khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều này phải được lập thành hợp đồng; việc chuyển giao công nghệ tại các điểm a, c, d và đ khoản 2 và khoản 3 Điều này được thể hiện dưới hình thức hợp đồng hoặc điều, khoản, phụ lục của hợp đồng hoặc của hồ sơ dự án đầu tư có các nội dung quy định tại Điều 23 của Luật này.”

Căn cứ vào quy định trên, có thể thấy việc chuyển giao công nghệ thông qua hình thức góp vốn bằng công nghệ phải được lập thành hợp đồng theo quy định của pháp luật. Việc giao kết hợp đồng chuyển giao công nghệ được quy định cụ thể tại Điều 22 Luật Chuyển giao công nghệ 2017 như sau:

– Việc giao kết hợp đồng chuyển giao công nghệ phải được lập thành văn bản hoặc hình thức khác được coi là giao dịch bằng văn bản theo quy định của Bộ luật Dân sự. Văn bản hợp đồng phải được các bên ký, đóng dấu (nếu có); ký, đóng dấu giáp lai (nếu có) vào các trang của hợp đồng, phụ lục hợp đồng.

– Ngôn ngữ trong hợp đồng chuyển giao công nghệ do các bên thỏa thuận.

– Hợp đồng chuyển giao công nghệ được giao kết và thực hiện theo quy định của Luật này, Bộ luật Dân sự, Luật Thương mại, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Cạnh tranh và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Góp vốn bằng công nghệ có phải tiến hành đăng ký chuyển giao công nghệ với cơ quan nhà nước hay không?

Tại khoản 1 Điều 31 Luật Chuyển giao công nghệ 2017 có quy định:

“Điều 31. Đăng ký chuyển giao công nghệ

1. Hợp đồng chuyển giao công nghệ và phần chuyển giao công nghệ quy định tại khoản 2 Điều 5 của Luật này thuộc một trong những trường hợp sau đây phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, …”

Như vậy, hợp đồng chuyển giao công nghệ trong trường hợp góp vốn bằng công nghệ thuộc trường hợp phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

Theo đó, hồ sơ đăng ký chuyển giao công nghệ theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Luật Chuyển giao công nghệ 2017 bao gồm những thành phần sau:

– Văn bản đề nghị đăng ký chuyển giao công nghệ, trong đó ghi rõ cam kết trách nhiệm của các bên bảo đảm nội dung hợp đồng tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan;

– Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực văn bản giao kết chuyển giao công nghệ thể hiện nội dung theo quy định tại Điều 23 của Luật này; trường hợp không có văn bản giao kết bằng tiếng Việt thì phải có bản dịch sang tiếng Việt và được công chứng hoặc chứng thực.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ký văn bản giao kết chuyển giao công nghệ, bên có nghĩa vụ thực hiện việc đăng ký chuyển giao công nghệ gửi 01 bộ hồ sơ đến cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ có thẩm quyền xem xét, cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ trong trường hợp sau đây:

+ Hợp đồng chuyển giao công nghệ hạn chế chuyển giao;

+ Hợp đồng không có đối tượng công nghệ, nội dung chuyển giao công nghệ;

+ Nội dung hợp đồng trái với quy định của Luật này.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Chuyển giao công nghệ thông qua hình thức góp vốn bằng công nghệ có cần phải đăng ký chuyển giao với cơ quan nhà nước hay không? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook