Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có làm thay đổi mã số thuế không?

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có làm thay đổi mã số thuế không?

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có làm thay đổi mã số thuế không?

Mã số thuế doanh nghiệp là gì?

Mã số thuế là một dãy gồm 10 hoặc 13 số được cơ quan có thẩm quyền cấp cho người thực hiện đăng ký thuế trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc khi có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có một mã số duy nhất và không được sử dụng lại để cấp cho doanh nghiệp khác. (Khoản 1 Điều 29 Luật Doanh nghiệp năm 2020)

Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số thuế và mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp

Như vậy, theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành thì mã số doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế của doanh nghiệp đó.

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là gì?

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là hình thức tổ chức lại, cơ cấu lại doanh nghiệp mà không phải hoàn toàn chấm dứt hoạt động. Nói cách khác, doanh nghiệp bị chuyển đổi sẽ hoạt động dưới dạng một loại hình doanh nghiệp khác.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 có những hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp như sau:

+ Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

+ Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

+ Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

+ Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh

Lưu ý: Doanh nghiệp không được tự ý chuyển đổi mà phải đáp ứng đầy đủ tất cả các điều kiện theo quy định pháp luật về thành lập doanh nghiệp mới có quyền được chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Nhưng vẫn kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có làm thay đổi mã số thuế không?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp:

“Mã số doanh nghiệp tồn tại trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp và không được cấp lại cho tổ chức, cá nhân khác. Khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động thì mã số doanh nghiệp chấm dứt hiệu lực”.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Quản lý thuế 2019, mã số thuế doanh nghiệp chấm dứt khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc giải thể, phá sản;

– Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất.

Như vậy, Mã số thuế doanh nghiệp sẽ tồn tại trong suốt quá trình hoạt động, kinh doanh của doanh nghiệp cho đến khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động. Trường hợp doanh nghiệp có bất kỳ thay đổi đăng ký thuộc các trường hợp (thay đổi tên, thay đổi địa chỉ trụ sở, thay đổi chủ sở hữu, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp) thì mã số thuế doanh nghiệp vẫn không bị thay đổi.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có làm thay đổi mã số thuế không? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook