Chương trình và nội dung họp Đại hội thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ năm 2022

Trách nhiệm của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền năm 2022

Chương trình và nội dung họp Đại hội thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Chương trình và nội dung họp Đại hội thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Họp đại hội thành viên

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 18/2005/NĐ-CP ngày 24/02/2005 của Chính phủ:

Điều 17. Đại hội thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

  1. Đại hội thành viên là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của tổ chức bảo hiểm tương hỗ. Đại hội thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ bao gồm: đại hội thành lập, đại hội thường niên và đại hội bất thường.

Trong đó:

– Đại hội thành lập bao gồm các thành viên sáng lập của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

– Đại hội thường niên và đại hội bất thường bao gồm tất cả các thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ (được tổ chức thường niên hoặc bất thường).

Đại hội thành viên có vai trò quan trọng trong việc quyết định xây dựng, sửa đổi, bổ sung điều lệ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ cũng như các hoạt động chính và quan trọng nhất của tổ chức, cần phải có sự chấp thuận của các thành viên, như:

Phương án hoạt động, kế hoạch kinh doanh và tài chính trong năm tiếp Căn cứ vào; huy động bổ sung vốn; bầu, bãi nhiệm thành viên của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các chức danh khác (nếu có) của tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

Họp Đại hội thành viên bao gồm:

– Họp Đại hội thành viên sáng lập: Cuộc họp được tổ chức sau 03 tháng kể từ khi tổ chức bảo hiểm tương hỗ được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, giữa các thành viên sáng lập, thảo luận về điều lệ tổ chức hoặc cơ cấu tổ chức, quản lý của tổ chức.

– Họp Đại hội thường niên: Cuộc họp được tổ chức sau 03 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính (31/12) hàng năm, để thảo luận về các vấn đề chung, tổng kết, nội dung về hoạt động phát triển, định hướng trong năm tài chính tiếp Căn cứ vào của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

– Họp Đại hội bất thường: Cuộc họp được tổ chức bất thường bởi Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát do 1/3 số thành viên của tổ chức yêu cầu hoặc 01/3 số thành viên của tổ chức yêu cầu hoặc do có các vấn đề cấp bách vượt quá quyền hạn giải quyết của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát.

Chương trình và nội dung họp Đại hội thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Chương trình và nội dung họp đại hội thành viên

Chủ thể chuẩn bị chương trình và nội dung họp

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2005/NĐ-CP ngày 24/02/2005 của Chính phủ, người triệu tập họp Đại hội thành viên phải chuẩn bị chương trình và nội dung họp.

Mà chủ thể triệu tập họ Đại hội thành viên là:

– Đối với họp Đại hội thường niên: Hội đồng quản trị (thường là Chủ tịch Hội đồng quản trị)

– Đối với họp Đại hội thành viên sáng lập: Đại diện ủy quyền của các thành viên sáng lập

– Đối với họp Đại hội bất thường: Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát (thường là trưởng Ban Kiểm soát)

Chương trình và nội dung họp Đại hội thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Xây dựng chương trình và nội dung họp

Thông thường, chương trình và nội dung cuộc họp do chủ thể chuẩn bị chương trình và nội dung họp xây dựng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các chủ thể khác cũng có quyền xây dựng chương trình, nội dung họp.

Trong trường hợp ít nhất 1/3 thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ yêu cầu hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát tổ chức họp Đại hội bất thường, thì nhóm thành viên đại diện cho ít nhất 1/3 tổng số thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội thành viên.

Về thủ tục kiến nghị:

+ Thời gian: Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến tổ chức bảo hiểm tương hỗ chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc.

+ Hình thức: Kiến nghị phải ghi rõ tên của những thành viên ủng hộ kiến nghị và nội dung vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Các thành viên có quyền kiến nghị xây dựng chương trình và nội dung cuộc họp thì chủ thể xây dựng chương trình và nội dung cuộc họp cũng có quyền từ chối kiến nghị, tuy nhiên phải có căn cứ rõ ràng. Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 18/2005/NĐ-CP ngày 24/02/2005 của Chính phủ có quy định rõ các trường hợp mà chủ thể triệu tập cuộc họp được từ chối kiến nghị:

– Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội thành viên: Vấn đề kiến nghị thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát hoặc của bộ phận khác

– Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung: Như đã nêu trên, kiến nghị phải được gửi tới chậm nhất 03 ngày trước khi khai mạc cuộc họp, phải bao gồm các vấn đề kiến nghị và nêu rõ các thành viên ủng hộ kiến nghị cũng như bằng chứng chứng minh sự ủng hộ của các thành viên. Nếu thiếu một trong các điều kiện này, thì chủ thể tổ chức cuộc họp có quyền từ chối kiến nghị.

– Những trường hợp khác quy định tại Điều lệ tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Chương trình và nội dung họp Đại hội thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook