Mẫu đề nghị kiểm tra, cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở huấn luyện năm 2023

Mẫu đề nghị kiểm tra, cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở huấn luyện năm 2023

Mẫu đề nghị kiểm tra, cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở huấn luyện năm 2023

Mẫu đề nghị kiểm tra, cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở huấn luyện năm 2023 được quy định như thế nào? Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ vấn đề này.

Mẫu đề nghị kiểm tra, cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở huấn luyện năm 2023

Đối tượng được thực hiện kiểm tra PCCC

Căn cứ khoản 1 Điều 16 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định về đối tượng kiểm tra về PCCC như sau:

– Cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy;

– Khu dân cư, hộ gia đình, rừng, phương tiện giao thông cơ giới, hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy của đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;

– Công trình xây dựng trong quá trình thi công thuộc danh mục quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này, trừ các cơ sở quốc phòng hoạt động phục vụ mục đích quân sự;

– Cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.

Nội dung thực hiện kiểm tra PCCC

Tại khoản 2 Điều 16 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định về nội dung kiểm tra về PCCC như sau:

– Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở, khu dân cư, hộ gia đình, phương tiện giao thông cơ giới quy định tại các Điều 5, 6, 7 và Điều 8 Nghị định 136/2020/NĐ-CP;

– Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy rừng theo quy định của Nghị định 156/2018/NĐ-CP;

– Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình xây dựng trong quá trình thi công:

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình thuộc danh mục quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP;

+ Nội quy về phòng cháy và chữa cháy, biển chỉ dẫn thoát nạn; quy định về phân công trách nhiệm bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, đơn vị thi công trong phạm vi thẩm quyền;

+ Chức trách, nhiệm vụ của người được phân công làm nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy;

+ Việc sử dụng hệ thống, thiết bị điện, sinh lửa, sinh nhiệt, nguồn lửa, nguồn nhiệt;

+ Trang bị phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu phù hợp với tính chất, đặc điểm của công trình xây dựng;

+ Việc thực hiện trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng, chủ phương tiện giao thông cơ giới, chủ hộ gia đình, chủ rừng theo quy định;

+ Điều kiện đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Mẫu đề nghị kiểm tra, cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở huấn luyện năm 2023

Mẫu số PC21

 

……(1)……
……(2)……
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …../…… …….., ngày tháng …. năm …….

 

ĐỀ NGHỊ
KIỂM TRA, CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN

Kính gửi: ………………(3)………….

Đơn vị: ………………………….(2)……………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………

Căn cứ Điều 33 Nghị định số ……./2020/NĐ-CP ngày …. tháng….năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Từ ngày …… tháng ….. năm…. đến ngày …. tháng … năm ……, ……….(2)…….. đã tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ cho …………(4)………. Địa điểm tổ chức: ……………………………………………………………….

Tổng số người được huấn luyện: ………….. (có danh sách kèm theo).

……………………(2)…………………. đề nghị …………………..(3)………………… tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả và cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ./.

 


Nơi nhận:
– ……………..;
– ……………..;
– Lưu: ………..
………..(5)……….
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có);

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;

(3) Tên cơ quan Công an kiểm tra, cấp Chứng nhận huấn luyện;

(4) Đối tượng đã được huấn luyện;

(5) Chức vụ của người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức, cơ sở.

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ
KIỂM TRA, CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN
(Kèm theo Công văn số: …………..ngày ….tháng…..năm…….. của ……….(2)………..)

TT Họ và tên Năm sinh Giới tính CCCD/ CMND/ Hộ chiếu Ngày cấp Nơi làm việc/ Thường trú Ghi chú
Nam Nữ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
. . .

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Mẫu đề nghị kiểm tra, cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở huấn luyện năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook