Chủ thể, khách thể, nội dung của quan hệ pháp luật tố tụng dân sự năm 2022

Chủ thể, khách thể, nội dung của quan hệ pháp luật tố tụng dân sự năm 2022

Chủ thể khách thể tố tụng dân sự

1. Khái niệm về quan hệ pháp luật tố tụng dân sự

Các quan hệ chịu sự điều chỉnh của pháp luật tố tụng dân sự là không bình đẳng giữa các chủ thể, trong đó có tòa án và cơ quan thi hành án nói riêng. là chủ thể có vai trò quyết định đối với việc giải quyết các vụ án dân sự nói chung.

Vụ án dân sự là việc phát sinh từ các quan hệ pháp luật dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động … và do Tòa án giải quyết. Vụ án dân sự được chia thành hai loại, đó là: vụ án dân sự và vụ án dân sự. Theo đó, vụ án dân sự và vụ án dân sự được hiểu như sau: Vụ án dân sự là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ giữa các bên đương sự mà họ không thương lượng được nên mời Tòa án giải quyết.

Việc dân sự là loại việc dân sự phát sinh, kết thúc hoặc sửa đổi các quan hệ pháp luật phải do Toà án xem xét, quyết định như: Toà án xem xét yêu cầu tuyên bố một người là mất tích, là đã chết. ; bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích hoặc là đã chết; yêu cầu hủy bỏ hôn nhân bất hợp pháp, v.v.

2. Đặc điểm của quan hệ pháp luật tố tụng dân sự là gì?

Thứ nhất, quan hệ pháp luật tố tụng dân sự là một loại quan hệ pháp luật đặc thù.

Quan hệ pháp luật tố tụng dân sự có đầy đủ các đặc điểm của quan hệ pháp luật xã hội chủ nghĩa. Có ý chí, xuất hiện trên cơ sở các quy phạm pháp luật, nội dung của nó được cấu thành bởi các quyền và nghĩa vụ pháp lý, việc thực hiện được bảo đảm bằng sự cưỡng chế của nhà nước.

– Tòa án nói chung là một bên trong mối quan hệ giữa tố tụng dân sự và công lý. Theo đó, Tòa án là chủ thể đặc biệt duy nhất được thực hiện quyền lực của Nhà nước trong việc giải quyết các vụ việc dân sự và có quyền ra bản án buộc cá nhân, cơ quan, tổ chức bị ảnh hưởng phải thi hành. Về chức năng, Tòa án tham gia vào hầu hết các quan hệ tố tụng nên trở thành đối tượng chính của các quan hệ tố tụng dân sự.

– Các quan hệ pháp luật tố tụng dân sự phát sinh trong tố tụng và được điều chỉnh bởi pháp luật tố tụng dân sự. Việc giải quyết vụ án dân sự làm phát sinh các mối quan hệ khác nhau giữa các cơ quan, tổ chức với những người tham gia, các mối quan hệ này do pháp luật tố tụng dân sự điều chỉnh nên trở thành quan hệ pháp luật của Bộ luật tố tụng dân sự.

– Quan hệ pháp luật tố tụng dân sự phát sinh và tồn tại trong một thể thống nhất. Tuy nhiên, trong tố tụng, địa vị pháp lý của các chủ thể gắn liền với việc đạt được mục đích của tố tụng dân sự là bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự.

Vì vậy, mỗi hành vi tố tụng của một chủ thể đều có mối liên hệ với nhau, kéo theo hậu quả pháp lý cho nhiều chủ thể khác và góp phần tạo nên sự năng động, phát triển của tố tụng, ví dụ: Nếu nguyên đơn khởi kiện thì Tòa án xem xét thụ lý vụ án. Khi giải quyết vụ án, toà án có quyền triệu tập những người tham gia tố tụng để tham gia tố tụng … Chính điều này đã làm cho các mối quan hệ nảy sinh trong tố tụng dân sự với nhau và tồn tại cùng nhau Là cơ sở xây dựng cơ bản của tố tụng dân sự. .

Vì vậy, tính đa dạng của các mối quan hệ được pháp luật tố tụng dân sự quy định, điều này dẫn đến sự đa dạng của các chủ thể tham gia vào các quan hệ pháp luật tố tụng dân sự. Tuy nhiên, không phải mọi cá nhân, tổ chức đều là chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng dân sự. Việc xác định đúng chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giải quyết các vụ án dân sự và thi hành án dân sự. Cũng như các quan hệ pháp luật khác, quan hệ pháp luật tố tụng dân sự bao gồm 3 yếu tố: Khách thể, khách thể và nội dung.

3. Chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng dân sự

Chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng dân sự là một bộ phận cấu thành cơ bản của quan hệ pháp luật tố tụng dân sự. Sự đa dạng của các mối quan hệ được điều chỉnh bởi các quy phạm pháp luật tố tụng dân sự dẫn đến sự đa dạng của các chủ thể tham gia vào hệ thống pháp luật tố tụng dân sự.

Tuy nhiên, không phải mọi cá nhân, tổ chức đều là chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng dân sự. Để bảo đảm việc giải quyết việc dân sự được nhanh chóng, đúng đắn và quyền, lợi ích của cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc dân sự, Nhà nước sẽ quy định điều kiện về chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng dân sự.

Vì vậy, việc xác định đúng chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác giải quyết vụ án dân sự và thi hành án dân sự.
Chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng dân sự là cá nhân, tổ chức tham gia vào quan hệ pháp luật tố tụng dân sự.

Theo quy định tại Điều 1 Bộ luật tố tụng dân sự, các chủ thể của quan hệ dân sự – tư pháp bao gồm: Tòa án, cơ quan công tố, cơ quan thi hành án dân sự, đương sự và đại diện của đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. các bên liên quan, người làm chứng, người chuyên môn, người phiên dịch, người định giá bất động sản và những người có liên quan.

Tùy theo mục đích, vai trò tham gia tố tụng dân sự của các chủ thể này mà pháp luật quy định những quyền và nghĩa vụ pháp lý nhất định.

Căn cứ vào mục đích tham gia tố tụng và địa vị pháp lý của các chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng dân sự, có thể chia các chủ thể thành ba nhóm.

Nhóm thứ nhất bao gồm các chủ thể có nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết vụ việc dân sự, tổ chức thi hành án dân sự và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình tố tụng như Tòa án, Cơ quan công tố, v.v.

Nhóm thứ hai gồm các chủ thể tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình hoặc của những người khác như đương sự, người đại diện của đương sự …

Nhóm thứ ba gồm các chủ thể tham gia tố tụng là chuyên gia tố tụng giúp Tòa án giải quyết các vụ án dân sự như với tư cách là nhân chứng, chuyên gia, v.v. và những người có liên quan.

4. Khách thể của quan hệ tư pháp tố tụng dân sự

Khi tham gia vào quan hệ tư pháp tố tụng dân sự, mỗi chủ thể có những nhiệm vụ, mục tiêu khác nhau: nguyên đơn muốn yêu cầu của mình được đồng ý, bị đơn đồng ý, bị đơn muốn toà bác bỏ yêu cầu của nguyên đơn, toà muốn giải quyết vụ án dân sự V.V. một cách nhanh chóng, đúng pháp luật.

Tuy nhiên, tất cả các chủ thể đều có chung mong muốn là phương thức giải quyết yêu cầu của đương sự, vụ án dân sự nhằm chấm dứt tranh chấp giữa các bên, nghĩa là điều chỉnh thực chất quan hệ pháp luật. giữa các bộ phận. Nó là động lực thúc đẩy các chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật tố tụng dân sự và nó là mục đích, mối quan tâm chung của các chủ thể.

Theo học thuyết Mác – Lênin về nhà nước và pháp luật, đối tượng của quan hệ pháp luật là cái mà các bên có nghĩa vụ mong muốn đạt được. Do đó:
Đối tượng của quan hệ pháp luật tố tụng dân sự là việc giải quyết quan hệ pháp luật, nội dung tranh chấp giữa các bên hoặc giải quyết quan hệ pháp luật, nội dung có tình tiết pháp lý mà Tòa án có nhiệm vụ xác định.

Đối tượng của quan hệ pháp luật tố tụng dân sự có đầy đủ các đặc điểm của đối tượng của quan hệ pháp luật nói chung: nó là cái mà các chủ thể mong muốn đạt được, nó là động cơ thúc đẩy các chủ thể tham gia phát sinh tố tụng dân sự. Tuy nhiên, chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng dân sự khác với chủ thể của nhiều quan hệ pháp luật khác ở chỗ lợi ích vật chất không hoàn toàn chi phối sự tham gia quan hệ của tất cả các chủ thể. Trong nhiều trường hợp, các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật dân sự phát sinh nghĩa vụ do pháp luật quy định.

chủ thể khách thể
5. Nội dung của quan hệ pháp luật tố tụng dân sự

Nội dung của quan hệ pháp luật phản ánh địa vị pháp lý của các chủ thể. Theo quan điểm cụ thể, nội dung của quan hệ pháp luật tố tụng dân sự bao gồm quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật tố tụng dân sự.
Luật tố tụng dân sự là phương thức xử sự mà pháp luật tố tụng dân sự quy định để các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật tố tụng dân sự được thực hiện.

Tùy theo mục đích, tính chất của các chủ thể tham gia tố tụng mà pháp luật tố tụng dân sự quy định cho mỗi chủ thể những quyền tố tụng dân sự nhất định. Trong đó, quyền của Tòa án, Kiểm sát viên và Cơ quan thi hành án dân sự có những đặc điểm riêng biệt.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định về chủ thể, khách thể, nội dung của quan hệ pháp luật tố tụng dân sự

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook