Chạy nước rút để bỏ hộ khẩu

Chạy nước rút để bỏ hộ khẩu

Còn rất nhiều việc phải thực hiện để tiến tới bỏ sổ hộ khẩu và quản lý dân cư thuận lợi thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào năm 2020

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook