Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2022

Chào bán cổ phần là một trong các phương thức huy động tăng vốn điều lệ hiệu quả nhất của công ty cổ phần. Một trong các hình thức chào bán cổ phần phổ biến được các công ty cổ phần áp dụng là chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Vậy chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là gì? Được thực hiện thế nào?

Phát hành cổ phiếu là một trong những cách hiệu quả nhất để huy động vốn ban đầu cho một công ty cổ phần. Một hình thức chào bán cổ phiếu phổ biến của công ty cổ phần là chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Vậy chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là gì?

Chào bán cổ phần

Khái niệm

“Điều 124. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

  1. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là trường hợp công ty tăng thêm số lượng cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ tại công ty.”

Do đó, việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là việc công ty tăng số lượng cổ phiếu. Đây là loại cổ phiếu cho phép chào bán tất cả cổ phiếu cho những người là cổ đông của công ty dựa trên tỷ lệ sở hữu hiện có của công ty.

Cách thức thực hiện

Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là hình thức huy động vốn từ nội bộ công ty, không làm thay đổi số lượng cổ đông mà vẫn tăng vốn điều lệ, theo đó, pháp luật quy định trình tự thực hiện như sau:

“2. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng được thực hiện như sau:

a) Công ty phải thông báo bằng văn bản đến cổ đông theo phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của họ trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất là 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần;

b) Thông báo phải gồm họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của cổ đông tại công ty;

tổng số cổ phần dự kiến chào bán và số cổ phần cổ đông được quyền mua; giá chào bán cổ phần; thời hạn đăng ký mua; họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty. Kèm theo thông báo phải có mẫu phiếu đăng ký mua cổ phần do công ty phát hành. Trường hợp phiếu đăng ký mua cổ phần không được gửi về công ty đúng hạn theo thông báo thì cổ đông đó coi như đã không nhận quyền ưu tiên mua;

c) Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác.”

Trước tiên, công ty phải thực hiện gửi thông báo bằng văn bản đến cổ đông theo phương thức để bảo đảm đến được với cổ đông trong số đăng ký cổ đông chậm nhất là 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần.

Trong nội dung thông báo phải gồm đầy đủ các thông tin của cổ đông. Cụ thể, đối với cổ đông là cá nhân phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân. Đối với cổ đông là tổ chức, thông tin phải gồm tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính. Bên cạnh đó, thông báo phải có đầy đủ thông tin của các cổ phần được chào bán đến cổ đông.

Cổ đông có quyền chuyển quyền mua cổ phần của mình cho người khác.

Tuy nhiên, không phải lúc nào số cổ phần được chào bán cũng được đăng ký mua hết, theo đó, tại Khoản 3 Điều 124 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

“3. Trường hợp số lượng cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết thì Hội đồng quản trị có quyền bán số cổ phần được quyền chào bán còn lại cho cổ đông của công ty và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác hoặc pháp luật về chứng khoán có quy định khác.”

Theo đó, nếu số cổ phần chào bán không được tất cả các cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua thì HĐQT có quyền bán số cổ phần chào bán còn lại cho các cổ đông của Công ty và người khác.

Tuy nhiên, trừ khi được Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận hoặc Luật Chứng khoán có quy định khác, các điều khoản chào bán không có lợi hơn các điều khoản được đề xuất trước đó cho các Cổ đông.

Trước đây, theo Luật Doanh nghiệp 2014, trong trường hợp trên, Hội đồng quản trị có quyền bán số cổ phần được quyền chào bán còn lại cho cổ đông của công ty và người khác theo một cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác hoặc pháp luật về chứng khoán có quy định khác.

Pháp luật doanh nghiệp 2020 đã loại bỏ cụm từ “cách thức hợp lý” của Luật Doanh nghiệp 2014 bởi không có văn bản hướng dẫn hay giải thích rõ thế nào là “cách thức hợp lý”. Vì vậy, nếu giữ nguyên quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 sẽ dẫn tới nhiều cách hiểu khác nhau, thiếu tính nhất quán, đồng bộ khi thực hiện và thi hành pháp luật.

Cổ phần được coi là đã bán theo Khoản 4 Điều 124 Luật Doanh nghiệp 2020:

“4. Cổ phần được coi là đã bán khi được thanh toán đủ và những thông tin về người mua quy định tại khoản 2 Điều 122 của Luật này được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông; kể từ thời điểm đó, người mua cổ phần trở thành cổ đông của công ty.”

Việc bán cổ phần hoàn thành khi người mua cổ phần hoàn thành thanh toán và được ghi thông tin vào sổ đăng ký cổ đông. Kể từ thời điểm đó, người mua cổ phần trở thành cổ đông của công ty.

Việc tiến hành phát hành giao cổ phiếu cho người mua được tiến hành theo quy định tại Khoản 5 Điều 124 Luật Doanh nghiệp 2020:

“5. Sau khi cổ phần được thanh toán đầy đủ, công ty phát hành và giao cổ phiếu cho người mua; trường hợp không giao cổ phiếu, các thông tin về cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 122 của Luật này được ghi vào sổ đăng ký cổ đông để chứng thực quyền sở hữu cổ phần của cổ đông đó trong công ty.”

Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là một phương thức huy động vốn hiệu quả mà không làm thay đổi sổ lượng cổ đông, đảm bảo sự ổn định trong công ty cổ phần. Việc quy định rõ khái niệm cũng như cách thức chào bán của hình thức huy động vốn này giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc thực hiện huy động vốn.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định về chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2022

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook