Chấm dứt nghĩa vụ dân sự theo Bộ luật dân sự 2015

cham-dut-nghia-vu-dan-su

Chấm dứt nghĩa vụ dân sự theo Bộ luật dân sự 2015

Nghĩa vụ là việc mà theo đó, một hoặc nhiều chủ thể (sau đây gọi chung là bên có nghĩa vụ) phải chuyển giao vật, chuyển giao quyền, trả tiền hoặc giấy tờ có giá, thực hiện công việc hoặc không được thực hiện công việc nhất định vì lợi ích của một hoặc nhiều chủ thể khác (sau đây gọi chung là bên có quyền).

cham-dut-nghia-vu-dan-su

Khái niệm chấm dứt nghĩa vụ dân sự:

Chấm dứt nghĩa vụ dân sự được hiểu là việc một người có nghĩa vụ phải giao một tài sản hoặc thực hiện công việc nhằm đáp ứng lợi ích cho bên có quyền sẽ không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ. Việc chấm dứt nghĩa vụ sẽ giải phóng cho bên có nghĩa vụ khỏi việc thực hiện nghĩa vụ mà không bị coi là vi phạm và không phải chịu bất cứ một chế tài nào. Nói cách khác, nghĩa vụ chấm dứt đồng nghĩa với việc chấm dứt một mối quan hệ pháp luật về nghĩa vụ giữa hai bên và lúc này bên có quyền sẽ không có quyền yêu cầu và bên có nghĩa vụ cũng không phải thực hiện nghĩa vụ.

Căn cứ chấm dứt nghĩa vụ dân sự

Chấm dứt nghĩa vụ dân sự mà nó phải được chấm dứt dựa trên những căn cứ pháp lý nhất định. Điều 372 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về 11 căn cứ làm chấm dứt nghĩa vụ:

Nghĩa vụ chấm dứt trong trường hợp sau đây:

1. Nghĩa vụ được hoàn thành;

2. Theo thỏa thuận của các bên;

3. Bên có quyền miễn việc thực hiện nghĩa vụ;

4. Nghĩa vụ được thay thế bằng nghĩa vụ khác;

5. Nghĩa vụ được bù trừ;

6. Bên có quyền và bên có nghĩa vụ hòa nhập làm một;

7. Thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ đã hết;

8. Bên có nghĩa vụ là cá nhân chết hoặc là pháp nhân chấm dứt tồn tại mà nghĩa vụ phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện;

9. Bên có quyền là cá nhân chết mà quyền yêu cầu không thuộc di sản thừa kế hoặc là pháp nhân chấm dứt tồn tại mà quyền yêu cầu không được chuyển giao cho pháp nhân khác;

10. Vật đặc định là đối tượng của nghĩa vụ không còn và được thay thế bằng nghĩa vụ khác;

11. Trường hợp khác do luật quy định.

 Những nghĩa vụ dân sự không được bù trừ

Nghĩa vụ được bù trừ là một trong những căn cứ chấm dứt nghĩa vụ dân sự. Tuy nhiên, không phải nghĩa vụ nào cũng được bù trừ. Tại Điều 379 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về các trường hợp nghĩa vụ không được bù trừ như sau:

“Nghĩa vụ không được bù trừ trong trường hợp sau đây:

1. Nghĩa vụ đang có tranh chấp;

2. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín;

3. Nghĩa vụ cấp dưỡng;

4. Nghĩa vụ khác do luật quy định.”

– Nghĩa vụ đang có tranh chấp: Là quan hệ nghĩa vụ đang có mâu thuẫn, bất đồng và có yêu cầu giải quyết của một trong các bên

– Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín. Nghĩa vụ này không chỉ bù đắp tổn thất về vật chất mà còn bù đắp tổn thất về tinh thần cho người bị thiệt hại và thân nhân của họ

– Nghĩa vụ cấp dưỡng: Cũng là nghĩa vụ về tài sản gắn với nhân thân người phải cấp dưỡng và người được cấp dưỡng. Chỉ những người trong những hoàn cảnh và những mối quan hệ đặc biệt mới được pháp luật ghi nhận có mối quan hệ cấp dưỡng đối với nhau. Việc được hưởng quyền cấp dưỡng cũng là để đảm bảo mức sống tối thiểu của người được cấp dưỡng. Chính vi vậy, việc bù trừ nghĩa vụ đối với những chủ thể này sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của họ. Do đó, pháp luật quy định đối với nghĩa vụ cấp dưỡng thì không được bù trừ nghĩa vụ.

– Các nghĩa vụ dân sự khác do pháp luật quy định: Đây là các trường họp pháp luật dự liệu đối với nghĩa vụ dân sự không được bù trừ. Nếu các văn bản pháp luật khác có quy định về trường họp không được bù trừ nghĩa vụ thì các bên phải tuân theo.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về chấm dứt nghĩa vụ dân sự theo quy định Bộ luật dân sự 2015. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi  Luật sư Hà, Luật sư Trung và các luật sư chuyên môn khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook