Category Archives: Xây dựng

Các trường hợp phải xin và không phải xin giấy phép xây dựng năm 2023

Các trường hợp phải xin và không phải xin giấy phép xây dựng năm 2023...

Quyền và trách nhiệm của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng năm 2023

Quyền và trách nhiệm của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt...

Chính sách bảo đảm của Nhà nước để thực hiện dự án đầu tư năm 2023

Chính sách bảo đảm của Nhà nước để thực hiện dự án đầu tư năm...

Các dự án, doanh nghiệp được hưởng ưu đãi đầu tư năm 2023

Các dự án, doanh nghiệp được hưởng ưu đãi đầu tư năm 2023 Các dự...

Các trường hợp ngừng hoạt động của dự án đầu tư năm 2023

Các trường hợp ngừng hoạt động của dự án đầu tư năm 2023 Các trường...

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook