Category Archives: Quan tâm

Yêu cầu về tính thống nhất của đơn đăng ký sở hữu công nghiệp năm 2023

Yêu cầu về tính thống nhất của đơn đăng ký sở hữu công nghiệp năm...

Nguyên tắc giảm trừ định mức giờ dạy cho giáo viên công lập làm công tác công đoàn không chuyên trách năm 2023

Nguyên tắc giảm trừ định mức giờ dạy cho giáo viên công lập làm công...

Trường hợp áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt năm 2023

Trường hợp áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt năm 2023 Các...

Hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại năm 2023

Hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại...

Quy định giải quyết kiến nghị trong hoạt động đấu thầu năm 2023

Quy định giải quyết kiến nghị trong hoạt động đấu thầu năm 2023 Giải quyết...

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook