Cách viết giấy nhận nợ năm 2022

Cách viết giấy nhận nợ

Cách viết giấy nhận nợ năm 2022

Giấy nhận nợ như thế nào là đúng và có giá trị pháp lý? Pháp luật có quy định gì về vấn đề này? Bài viết sau đây Luật Nam Sơn xin được giải đáp thắc mắc của quý bạn đọc.

Cách viết giấy nhận nợ

Giấy nhận nợ là gì?

Giấy nhận nợ là biên bản thỏa thuận xác nhận nợ của bên cho vay và bên đi vay nhằm đảm bảo các vấn đề về mặt pháp lý, tránh những tranh chấp xảy ra sau này, giấy nhận là văn bản kèm theo và không thể tách rời hợp đồng cho vay.

Giấy nhận nợ có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo các vấn đề pháp lý, giúp bên vay và bên cho vay yên tâm khi thực hiện vay nợ.

Đồng thời, Giấy nhận nợ cũng là căn cứ để xác lập quyền lợi, nghĩa vụ của các bên cũng như đảm bảo quyền lợi hợp pháp của một trong các bên khi chẳng may có tranh chấp xảy ra.

Cách viết Giấy nhận nợ

Giấy nhận nợ phải có những thông tin gì?

Giấy nhận nợ cần phải thể hiện đầy đủ các thông tin cơ bản sau:

– Thời gian, địa điểm lập Giấy nhận nợ;

– Thông tin của các bên gồm: Họ tên, số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân; Hộ khẩu thường trú…

– Nội dung nhận nợ:

+ Số tiền nhận nợ;

+ Ngày nhận nợ;

+ Thời hạn vay;

+ Lãi suất vay, lãi suất áp dụng, lãi suất điều chỉnh, lãi suất quá hạn…

– Cam kết trả nợ đúng hạn và chữ ký của các bên.

Lưu ý khi viết:

– Tên mẫu giấy: Có thể viết là Giấy xác nhận nợ hoặc Giấy nhận nợ

– Ngày tháng năm lập giấy này

– Các bên liên quan đến việc xác nhận khoản nợ này, ghi các thông tin: họ và tên, số chứng minh nhân dân, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện nay, số điện thoại, email để liên hệ.

– Nội dung thỏa thuận

+ Ghi các thông tin về số tiền nợ tính đến ngày tháng năm nào là bao nhiêu? Ghi rõ khoản nợ gốc và phần lãi;

+ Cam kết của các bên về vấn đề thanh toán nợ gốc và khoản lãi, nghĩa vụ, quyền, lãi suất cụ thể phát sinh nếu trả chậm.

– Ký và ghi rõ họ và tên, kèm đóng dấu (nếu có) của các bên.

Một số mẫu giấy nhận nợ

Mẫu 1: Giấy nhận nợ viết tay

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN NỢ

Hôm nay, ngày …tháng …năm …………… tại ……………..

Chúng tôi gồm:

  1. BÊN A:

Nguyễn …..

CMND: ….

Điện thoại: ….

Email:….

Địa chỉ thường trú: …………………..

Chỗ ở hiện nay:………………………..

  1. BÊN B: ……………..

CMND: ………..…..

Điện thoại: ……….….

Email: …..

Địa chỉ thường trú: ………………..

Chỗ ở hiện nay………………………….

Cùng thống nhất ký kết Bản thoả thuận với những điều, khoản sau:

Điều 1: Thỏa thuận xác nhận nợ:

Qua đối chiếu xác nhận, hai bên thống nhất xác nhận tính đến ngày ……. tháng …. năm ….. Bên B nợ Bên A tổng số tiền là: ……………… VNĐ (bằng chữ: ………………), trong đó:

– Nợ gốc: …………… VNĐ;

– Lãi: ………………. VNĐ.

Điều 2: Cam kết của Bên A:

– Bên A sẽ tạo điều kiện tốt nhất để Bên B có thể hoàn thành nghĩa vụ đã cam kết.

– Xóa bỏ nghĩa vụ trả nợ sau khi Bên A thực hiện xong nghĩa vụ thanh toán như đã cam kết.

Điều 3: Cam kết của Bên B:

– Bên B cam kết thanh toán cả nợ gốc và lãi trước ngày ……. tháng ….năm ………

– Nếu Bên B chậm trả theo thỏa thuận thì sẽ chịu trách nhiệm đối với số tiền chậm trả tương ứng với mức lãi suất là …%/ngày.

Điều 4: Điều khoản chung:

– Biên bản này có hiệu lực kể từ thời điểm kí kết.

– Biên bản được sao thành hai bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản.

Bên A                                                                   Bên B

 

Mẫu 2: Giấy nhận nợ tại ngân hàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN NỢ

Số:  ……

Kèm theo Hợp đồng hạn mức tín dụng số ……… ngày …../…./20……

Đơn vị vay vốn: CÔNG TY………………………

ĐKKD Số ………… do sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hà Nội cấp ngày ………..

Địa chỉ: ………

Tên người đại diện: Ông ………….             Chức vụ: ………

Căn cứ Hợp đồng hạn mức tín dụng số ………. ngày …../…./20…… ký giữa chúng tôi và Ngân hàng (Sau đây gọi tắt là Hợp đồng tín dụng).

Đề nghị Ngân hàng cho rút vốn vay như sau:

– Số tiền phê duyệt theo Hợp đồng tín dụng: ……………. VNĐ (hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương)

– Số tiền đã nhận nợ:  ……………………VNĐ

– Số tiền nhận nợ lần này:  ………………. VNĐ

Phương thức rút vốn vay:

Bằng chuyển khoản số tiền : ……………………. VNĐ

Bằng tiền mặt số tiền: ………………………… VNĐ

Mục đích sử dụng vốn:

Thanh toán tiền hàng theo Hợp đồng kinh tế số ……. ngày …../…./20…… ký giữa bên bán là Công ty ……… và bên mua là Công ty ……………

Thời hạn vay:

06 tháng (từ tháng…..năm…. đến tháng……năm……).

Ngày rút vốn:…../…./20…..                       Ngày đến hạn: …../…./20……

Lãi suất cho vay:

……%/năm (Lãi suất sẽ được điều chỉnh 03 tháng một lần bằng lãi suất huy động tiết kiệm VNĐ cao nhất kỳ hạn 6 tháng trả lãi cuối kỳ của ngân hàng tại thời điểm điều chỉnh + tối thiểu ……. %/năm).

Phương thức trả nợ:

Trả lãi: hàng tháng vào ngày …..

Trả gốc: cuối kỳ

Chứng từ kèm theo

Uỷ nhiệm chi                     Ngày:……..

Giấy lĩnh tiền mặt              Ngày:………

Liệt kê tài liệu đính kèm khác nếu có

Đề nghị Ngân hàng ghi nợ số tiền trên vào tài khoản tiền vay của chúng tôi số ……….. tại Quý Ngân hàng.

Chúng tôi cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi đúng hạn, thực hiện đúng các điều khoản trong Hợp đồng tín dụng.

Khế ước nhận nợ này là phụ lục không tách rời của Hợp đồng tín dụng.

Giấy xác nhận nợ này được lập thành 03 (Ba) bản, có giá trị pháp lý như nhau, Bên cho vay giữ 02 (Hai) bản, Bên vay giữ 01 (Một) bản.

…..ngày…..tháng…..năm

                                               Đại diện bên vay                                                  Xác nhận của ngân hàng

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)                                      (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Trên đây là những quy định của pháp luật về cách viết giấy nhận nợ Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook