Các trường hợp cá nhân bị thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng 2021

Các trường hợp cá nhân bị thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng 2021

Căn cứ pháp lý về trường hợp cá nhân bị thu hồi chứng chỉ

Khoản 2 Điều 63 Nghị định 15/2021/NĐ-CP.

(1) Cá nhân không còn đáp ứng điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;

(2) Giả mạo giấy tờ, kê khai không trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;

(3) Cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề;

(4) Sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ hành nghề;

(5) Chứng chỉ hành nghề bị ghi sai thông tin do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề;

(6) Chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền;

(7) Chứng chỉ hành nghề được cấp khi không đáp ứng yêu cầu về điều kiện năng lực theo quy định.

Lưu ý:

– Cá nhân đã bị thu hồi chứng chỉ hành nghề thuộc trường hợp quy định tại các mục (2), (3) và (4) nêu trên có thể được đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề sau 12 tháng, kể từ ngày có quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề.

– Đối với trường hợp cá nhân bị thu hồi chứng chỉ hành nghề bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề, cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm cấp lại chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được chứng chỉ hành nghề bị thu hồi.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook