Quy định pháp luật về các ngạch kiểm toán viên nhà nước năm 2023

các ngạch Kiểm toán viên nhà nước năm 2023

Quy định pháp luật về các ngạch kiểm toán viên nhà nước năm 2023

Kiểm toán viên nhà nước hiện nay có bao nhiêu ngạch? Tiêu chuẩn chung đối với Kiểm toán viên là gì? Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ vấn đề này.

 các ngạch Kiểm toán viên nhà nước năm 2023

Kiểm toán viên là ai?

Kiểm toán là quá trình thu thập, kiểm tra, đánh giá, xác thực thông tin tài chính của doanh nghiệp, tổ chức nhằm xác định và báo cáo tài chính.

Các loại kiểm toán hiện hành, gồm:

– Kiểm toán nhà nước;

– Kiểm toán độc lập;

– Kiểm toán nội bộ.

Theo khoản 2 và khoản 3 Điều 5 Luật Kiểm toán độc lập 2011 định nghĩa về Kiểm toán viên và kiểm toán viên hành nghề như sau:

“Điều 5. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

2. Kiểm toán viên là người được cấp chứng chỉ  Kiểm toán viên theo quy định của pháp luật hoặc người có chứng chỉ của nước ngoài được Bộ Tài chính công nhận và đạt kỳ thi sát hạch về pháp luật Việt Nam.

3. Kiểm toán viên hành nghề là Kiểm toán viên đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán.”

Như vậy, kiểm toán viên là người đã được cấp chứng chỉ kiểm toán. Trường hợp Kiểm toán viên được cấp Giấy chứng nhận hành nghề kiểm toán thì được xem là kiểm toán viên hành nghề.

Các ngạch Kiểm toán viên nhà nước

Theo Điều 2 Quy định về chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch Kiểm toán viên Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1922/QĐ-KTNN năm 2021 quy định về chức danh và mã số các ngạchKiểm toán viên nhà nước, gồm:

(1) Ngạch Kiểm toán viên

Mã số ngạch: 06.043

(2) Ngạch Kiểm toán viên chính

Mã số ngạch: 06.042

(3) Ngạch Kiểm toán viên cao cấp

Mã số ngạch: 06.041

ối tượng nào được dự thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước?

Theo Điều 4 Quy chế thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1731/QĐ-KTNN năm 2016 quy định như sau:

Đối tượng dự thi

1. Người dự thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước là công chức giữ ngạch chuyên viên và tương đương trở lên được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm toán tại Kiểm toán nhà nước, cụ thể:

– Công chức giữ ngạch chuyên viên và tương đương thi vào ngạch kiểm toán viên;

– Công chức giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương thi vào ngạch Kiểm toán viên chính;

– Công chức giữ ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương thi vào ngạch kiểm toán viên cao cấp.

2. Các đối tượng khác do Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định.

Theo đó, những đối tượng sau đây được dự thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước, bao gồm:

(1) Người dự thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước là công chức giữ ngạch chuyên viên và tương đương trở lên được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm toán tại Kiểm toán nhà nước, cụ thể:

– Công chức giữ ngạch chuyên viên và tương đương thi vào ngạch kiểm toán viên;

– Công chức giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương thi vào ngạch kiểm toán viên chính;

– Công chức giữ ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương thi vào ngạch kiểm toán viên cao cấp.

(2) Các đối tượng khác do Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định.

Điều kiện dự thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước c

Theo Điều 5 Quy chế thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1731/QĐ-KTNN năm 2016 quy định đối tượng dự thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước cần đáp ứng được những điều kiện như sau:

 Điều kiện  chung:

Người dự thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước phải có đủ các điều kiện sau:

– Đáp ứng các tiêu chuẩn chung của Kiểm toán viên nhà nước quy định tại Điều 21 Luật Kiểm toán nhà nước 2015, cụ thể:

Tiêu chuẩn chung của Kiểm toán viên nhà nước

Kiểm toán viên nhà nước phải bảo đảm các tiêu chuẩn của công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và các tiêu chuẩn sau đây:

1. Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan;

2. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kiểm toán, kế toán, tài chính, ngân hàng, kinh tế, luật hoặc chuyên ngành khác có liên quan trực tiếp đến hoạt động kiểm toán;

3. Đã có thời gian làm việc liên tục từ 05 năm trở lên theo chuyên ngành được đào tạo hoặc có thời gian làm nghiệp vụ kiểm toán ở Kiểm toán nhà nước từ 03 năm trở lên, không kể thời gian tập sự;

4. Có chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước.

– Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 năm liên tục tính đến thời điểm đăng ký dự thi ngạch kiểm toán viên nhà nước; có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;

– Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch kiểm toán viên nhà nước sẽ đảm nhiệm;

– Có đầy đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch kiểm toán viên nhà nước dự kiến thi;

– Được thủ trưởng đơn vị đang quản lý trực tiếp cử tham dự kỳ thi;

 Điều kiện cụ thể:

a. Đối với người dự thi ngạch kiểm toán viên

– Đáp ứng điều kiện và tiêu chuẩn chung quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quy chế này.

– Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

b. Đối với người dự thi ngạch kiểm toán viên chính

– Đáp ứng điều kiện và tiêu chuẩn chung quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quy chế này.

– Có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn ngạch kiểm toán viên chính;

– Có thâm niên tối thiểu ở ngạch chuyên viên và tương đương là 08 năm hoặc có thâm niên tối thiểu ở ngạch chuyên viên chính và tương đương là 03 năm.

c. Đối với người dự thi ngạch kiểm toán viên cao cấp

– Đáp ứng điều kiện và tiêu chuẩn chung quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quy chế này.

– Có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kiểm toán viên cao cấp;

– Có thâm niên tối thiểu ở ngạch chuyên viên chính và tương đương là 08 năm hoặc có thâm niên tối thiểu ở ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương là 03 năm.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về các ngạch Kiểm toán viên nhà nước năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook