Các loại nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ năm 2022

Quyền và nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ

Các loại nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ

các loại nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ

Khái niệm bảo hiểm nhân thọ

Căn cứ vào Khoản 12, Điều 3 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, bảo hiểm nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết. Do đó, sự kiện khiến công ty bảo hiểm phải trả phí bảo hiểm là sự kiện có ảnh hưởng đến tính mạng hoặc cái chết của người được bảo hiểm.

Các loại nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 7 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 và Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/10/2010, có 07 loại nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ, bao gồm:

Bảo hiểm trọn đời

Căn cứ vào Khoản 16 Điều 3 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, bảo hiểm trọn đời là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt cuộc đời của người đó.

Căn cứ vào đó, đây là loại bảo hiểm mà:

– Khi hưởng bảo hiểm trọn đời, người được thụ hưởng thanh toán bảo hiểm được nhận toàn bộ số tiền đã đóng và tiền lãi trong một lần

– Sự kiện chết làm phát sinh nghĩa vụ thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm đối với người thụ hưởng

– Thời hạn đóng và mức đóng bảo hiểm trọn đời do các bên thỏa thuận

Bảo hiểm sinh kỳ

Căn cứ vào Khoản 13 Điều 3 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, bảo hiểm sinh kỳ là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời gian nhất định, Căn cứ vào đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng, nếu người được bảo hiểm vẫn sống đến thời hạn được thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Căn cứ vào như vậy:

– Tại thời điểm kết thúc kỳ hạn nhất định mà doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm và người tham gia bảo hiểm thỏa thuận, người tham gia bảo hiểm được thụ hưởng nếu không xảy ra sự kiện chết của người tham gia bảo hiểm

– Người thụ hưởng được doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm thanh toán toàn bộ số tiền đã đóng và tiền lãi (một lần) tại thời điểm hết hạn Căn cứ vào hợp đồng bảo hiểm

– Thời hạn đóng và mức đóng bảo hiểm do các bên thỏa thuận thông qua hợp đồng bảo hiểm

các loại nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm tử kỳ

Căn cứ vào Khoản 14 Điều 3 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, bảo hiểm tử kỳ là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết trong một thời hạn nhất định, Căn cứ vào đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng, nếu người được bảo hiểm chết trong thời hạn được thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Căn cứ vào đó:

– Cũng giống 02 trường hợp trên, người thụ hưởng được doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm thanh toán toàn bộ số tiền đã đóng và tiền lãi (một lần) tại thời điểm hết hạn Căn cứ vào hợp đồng bảo hiểm

– Cũng là trong thời hạn, nhưng trong thời hạn nhất định mà 02 bên cùng thỏa thuận mà phát sinh sự kiện chết của người tham gia bảo hiểm thì phát sinh nghĩa vụ thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm đối với người thụ hưởng

– Thời hạn đóng và mức đóng bảo hiểm do các bên thỏa thuận thông qua hợp đồng bảo hiểm

Bảo hiểm hỗn hợp

Căn cứ vào Khoản 15 Điều 3 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, bảo hiểm hỗn hợp là bảo hiểm kết hợp bảo hiểm sinh kỳ và bảo hiểm tử kỳ. Có thể hiểu như sau:

– Nếu hết thời hạn nhất định này mà không phát sinh sự kiện chết thì người tham gia bảo hiểm được nhận tiền bảo hiểm từ doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm

– Nếu trong thời hạn nhất định mà phát sinh sự kiện chết của người tham gia bảo hiểm thì người thụ hưởng được thanh toán khoản tiền bảo hiểm từ doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm

– Nếu trong thời hạn sinh kỳ/tử kỳ, người tham gia bảo hiểm bị các vấn đề về sức khỏe như tai nạn, bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo cần chi phí điều trị,… thì người tham gia bảo hiểm được doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm thanh toán ở mức tương ứng điều trị

Bảo hiểm liên kết đầu tư

Bảo hiểm liên kết đầu tư là loại hình bảo hiểm đặc biệt, sau khi kết thúc thời hạn bảo hiểm,  tiền lãi từ hoạt động tiền gửi  bảo hiểm của khách hàng được sử dụng để đầu tư sinh lời. Nếu đầu tư sinh lời thì lợi  nhuận cũng vậy. Quyền lợi này được chuyển  cho người thụ hưởng. Trong đó:

– Phí bảo hiểm tách bạch giữa hai phần bảo hiểm và đầu tư. Người tham gia bảo hiểm được linh hoạt xác định phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm.

– Người tham gia có quyền lựa chọn quỹ đầu tư, biết rõ các khoản phí phải trả cho doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm và cách thức thu.

các loại nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm trả tiền định kỳ

Căn cứ vào Khoản 17 Điều 3 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, bảo hiểm trả tiền định kỳ là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời gian nhất định; sau thời gian đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm định kỳ cho người thụ hưởng Căn cứ vào thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Đây là nghiệp vụ bảo hiểm tương đối giống với bảo hiểm sinh kỳ, tuy nhiên có điểm khác biệt như sau:

– Sau thời hạn nhất định mà hai bên thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm, nếu người tham gia bảo hiểm vẫn sống thì người thụ hưởng được thanh toán định kỳ (không phải thanh toán một lần như đối với bảo hiểm sinh kỳ)

– Định kỳ ở đây tùy Căn cứ vào thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm thanh toán cho người hưởng bảo hiểm ở mức nhất định và không thanh toán toàn bộ:

+ Niên kim trả ngay

+ Niên kim trả sau

+ Niên kim trọn đời

+ Niên kim cố định

+ Niên kim có thời hạn

+ Niên kim biến đổi

+ Niên kim đầu kỳ

+ Niên kim cuối kỳ

Bảo hiểm hưu trí

Bảo hiểm hưu trí là một dịch vụ bảo hiểm nhân thọ được cung cấp cho một cá nhân, tức là. Căn cứ vào hợp đồng giữa công ty bảo hiểm và cá nhân, ông có quyền kinh doanh sau khi đủ tuổi hưởng lương hưu. người thụ hưởng Bảo hiểm hưu trí cũng được trả một lần hoặc định kỳ, tương đối giống với bảo hiểm hưu trí do nhà nước quy định.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn các loại nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook