Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định mới nhất năm 2023

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định mới nhất năm 2023

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định mới nhất năm 2023

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định mới nhất năm 2023

Nội dung biên bản thanh lý tài sản cố định 

Trong Biên bản thanh lý tài sản cố định sẽ gồm các nội dung:

– Căn cứ lập Biên bản;

– Thành phần Ban thanh lý tài sản cố định (thông tin nêu rõ họ tên, chức vụ);

– Nội dung thanh lý tài sản cố định:

+ Tên, ký hiệu, cấp hạng tài sản;

+ Số hiệu tài sản;

+ Nước sản xuất, năm sản xuất, năm đưa vào sử dụng;

+ Nguyên giá tài sản cố định;

+ Giá trị hao mòn tính đến thời điểm thanh lý và giá trị còn lại;

+ Kết luận, kết quả thanh lý tài sản cố định.

Lưu ý khi lập Biên bản thanh lý tài sản

Để việc thanh lý tài sản cố định được diễn ra thuận lợi, cần lưu ý một số vấn đề sau:

– Phân loại chính xác tính chất, giá trị của từng loại tài sản cố định;

– Cần lưu ý về sự thống nhất trong cách trình bày và đồng bộ trong các biên bản

– Biên bản thanh lý cần lập thành 02 bản, một bản giao cho bộ phận quản lý, bản còn lại nộp cho bộ phận kế toán;

– Cuối biên bản thanh lý cần có đầy đủ chữ ký của các bên: Trưởng ban thanh lý, giám đốc doanh nghiệp, kế toán trưởng…

– Nội dung Biên bản phải tuân thủ theo đúng quy định pháp luật;

– Tình bày khoa học, ngắn gọn, rõ ràng, không gạch xóa, sửa chữa trong biên bản.

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định mới nhất năm 2023

Biên bản thanh lý tài sản cố định theo Thông tư 133/2016

Đơn vị:……….

Bộ phận:…….

Mẫu số 02-TSCĐ

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

Ngày……tháng……năm….

Số:……………..

Nợ:…………….

Có:…………….

Căn cứ Quyết định số: …………….ngày……tháng……năm….. của ……………….về việc thanh lý tài sản cố định.

I. Ban thanh lý TSCĐ gồm:

Ông/Bà: ………………….. Chức vụ ………………. Đại diện ………………Trưởng ban

Ông/Bà: …………………. Chức vụ ………………. Đại diện ……………… Ủy viên

Ông/Bà: …………………. Chức vụ ………………. Đại diện ……………. Ủy viên

II. Tiến hành thanh lý TSCĐ:

– Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ…………………………………………..

– Số hiệu TSCĐ ………………………………………………………

– Nước sản xuất (xây dựng)…………………………………….

– Năm sản xuất………………………………………………………..

– Năm đưa vào sử dụng …………………….. Số thẻ TSCĐ…………………………..

– Nguyên giá TSCĐ…………………………………………………………

– Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý…………………………………

– Giá trị còn lại của TSCĐ……………………………………………

III. Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:

…………………………………………………………………………..

Ngày……tháng…… năm…..

Trưởng Ban thanh lý

(Ký, họ tên)

IV. Kết quả thanh lý TSCĐ:

– Chi phí thanh lý TSCĐ: …………………… (viết bằng chữ)……………………………….

– Giá trị thu hồi: ………………… (viết bằng chữ)……………………………………..

– Đã ghi giảm sổ TSCĐ ngày……tháng…….năm……..

Ngày……..tháng ………năm…..

Giám đốc                                           Kế toán trưởng

(Ký, họ tên, đóng dấu)                                        (Ký, họ tên)

Biên bản thanh lý tài sản cố định theo Thông tư 200/2014

Đơn vị:………….

Bộ phận:………..

Mẫu số 02-TSCĐ

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

Ngày …..tháng…… năm ……

Số: ………….

Nợ: ………….

Có: ………….

Căn cứ Quyết định số:…….. ngày …. tháng …. năm …… của …………….Về việc thanh lý tài sản cố định.

I. Ban thanh lý TSCĐ gồm:

Ông/Bà: …………….. Chức vụ…………Đại diện ……………Trưởng ban

Ông/Bà:……………… Chức vụ………….Đại diện …………………Uỷ viên

Ông/Bà: …………….Chức vụ………….Đại diện ……………..Uỷ viên

II. Tiến hành thanh lý TSCĐ:

– Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ:………………………………..

– Số hiệu TSCĐ: ……………………………………………..

– Nước sản xuất (xây dựng): ……………………………………………..

– Năm sản xuất: ……………………………………………..

– Năm đưa vào sử dụng ………………….Số thẻ TSCĐ: …………………………

– Nguyên giá TSCĐ: ……………………………………………..

– Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý: ……………………………

– Giá trị còn lại của TSCĐ: ………………………………………

III. Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:

………………………………………………………………………….

Ngày……..tháng ………năm…..

Trưởng Ban thanh lý

(Ký, họ tên)

IV. Kết quả thanh lý TSCĐ:

– Chi phí thanh lý TSCĐ:…………………..(viết bằng chữ) …………………………

– Giá trị thu hồi:……………………………..(viết bằng chữ)……………………………

– Đã ghi giảm sổ TSCĐ ngày ………..tháng ……….năm ……….

Ngày………tháng………năm……

Giám đốc                              Kế toán trưởng

(Ký, họ tên, đóng dấu)                                  (Ký, họ tên)

Trên đây là những quy định của pháp luật về Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định mới nhất năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook