Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần 2022

Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Thủ tục nhượng quyền cổ phần

Việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông được thực hiện theo trình tự như sau:

  • Tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông để ra quyết định về việc chuyển nhượng cổ phần.
  • Các bên liên quan thực hiện ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. 
  • Tiến hành lập biên bản  và ký biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng.
  • Chỉnh sửa, bổ sung thông tin của cổ đông trong Sổ đăng ký cổ đông của công ty.

Căn cứ pháp lý Điều 120, Điều 127 Luật Doanh nghiệp 2020 

Thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Thông thường việc thanh lý hợp đồng được thể hiện bằng biên bản hợp đồng thanh lý để ghi nhận việc thực hiện hợp đồng của các bên, cụ thể là mỗi bên đã thực hiện được nghĩa vụ gì đối với bên có quyền, đồng thời đã được hưởng những quyền gì từ bên có nghĩa vụ, cả hai còn những nghĩa vụ nào chưa được thực hiện,….

Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Số: …………/20……../TLHDCN

– Căn cứ Hợp đồng chuyển nhượng số …../20……./HĐCNCP-……………… ký ngày …../…../20….

– Căn cứ tình hình thực tế thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng.

 

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm 20……, tại Trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN…………………………….

Chúng tôi gồm:

  1. Bên chuyển nhượng cổ phần:            

Ông/bà:…………………………               Giới tính: …………………

Sinh ngày:……/……./19……                Dân tộc: …………………          Quốc tịch: ……………………….

Số CMND:  ………………….                 Ngày cấp: ……./……/20…     Nơi cấp: …………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………………..

(Được gọi là bên A tại các điều khoản của Hợp đồng)

  1. Bên nhận chuyển nhượng:

Ông/Bà:……………………….               Giới tính: …………………

Sinh ngày:……/……./19……                Dân tộc: …………………          Quốc tịch: ……………………….

Số CMND:  ………………….                 Ngày cấp: ……./……/20…     Nơi cấp: …………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………………..

(Được gọi là bên B tại các điều khoản của Hợp đồng)

 

Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong hợp đồng chuyển nhượng số ……/20……./HĐCNCP-…… ký ngày …../…../20…., cụ thể như sau:

Ông ……………………. đã thanh toán đầy đủ cho Ông …………………………. số tiền …………..000.000 đồng (Bằng chữ:………….triệu đồng Việt Nam) và ……………………………. đã chuyển nhượng …………………000 cổ phần (Bằng chữ: …………………nghìn cổ phần) của mình cho ông ……………….theo hợp đồng chuyển nhượng số……../20……./HĐCNCP-……………. ký ngày ……/……../20………

Kể từ ngày ………./…………/20…………., hợp đồng chuyển nhượng số ………./20……………../HĐCNCP-………..

ký ngày …………./……./20…… được thanh lý xong. Hai bên đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ cam kết trong Hợp đồng chuyển nhượng và không còn thắc mắc hay khiếu kiện về việc thực hiện nghĩa vụ của nhau.

Bản thanh lý hợp đồng này được lập thành 02 bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như  nhau, mỗi bên giữ  01 bản. Đại diện hai Bên cùng đọc và ký tên dưới đây.

             BÊN CHUYỂN NHƯỢNG                              BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY:

CÔNG TY CỔ PHẦN …………………………….. đồng ý nội dung chuyển nhượng trên và xác nhận các bên đã thực hiện xong việc chuyển nh­ượng.

CÔNG TY CỔ PHẦN ………………………………………………………………………………………………….

Giám đốc: ……………………………………………………………………………………… 

 

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook