Mẫu biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản công mới nhất năm 2023

Mẫu biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản công mới nhất năm 2023

Mẫu biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản công mới nhất năm 2023

Mẫu biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản công mới nhất năm 2023

 Tài sản công là gì?

Theo khoản 1 Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017, tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, bao gồm:

– Tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;

– Tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;

– Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;

– Tài sản công tại doanh nghiệp;

– Tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, dự trữ ngoại hối nhà nước;

– Đất đai và các loại tài nguyên khác.

Mẫu biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản công mới nhất năm 2023

Mẫu số 01/TSC-BBGN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

BIÊN BẢN BÀN GIAO, TIẾP NHẬN TÀI SẢN CÔNG

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số ……….. ngày …/…/… của ………. về việc ……..1

Hôm nay, ngày… tháng… năm….., tại ……., việc bàn giao, tiếp nhận tài sản công được thực hiện như sau:

THÀNH PHẦN THAM GIA BÀN GIAO, TIẾP NHẬN

Đại diện bên giao (Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp bàn giao):

Ông (Bà): ………………………………… Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………….

Ông (Bà): ………………………………… Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………….

Đại diện bên nhận (Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tiếp nhận):

Ông (Bà): ………………………………… Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………….

Ông (Bà): ………………………………… Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………….

Đại diện cơ quan chứng kiến (nếu có) (Tên cơ quan chứng kiến):

Ông (Bà): ………………………………… Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………….

Ông (Bà): ………………………………… Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………….

NỘI DUNG BÀN GIAO, TIẾP NHẬN

Danh mục tài sản bàn giao, tiếp nhận2:

STT Danh mục tài sản (chi tiết theo từng loại tài sản) Đơn vị tính Số lượng Nguyên giá (đồng) Giá trị còn lại (đồng) Giá trị đánh giá lại (đồng) Ghi chú
1 2 3 4 5 6 7 8
A Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp,….
1 Địa chỉ nhà, đất 1
2 Địa chỉ nhà, đất 2
B Xe ô tô
1 Xe ô tô 1 (loại xe, biển kiểm soát…)
2 Xe ô tô 2 (loại xe, biển kiểm soát…)
….
C Máy móc, thiết bị
1 Máy móc, thiết bị 1
2 Máy móc, thiết bị 2
….
D Tài sản khác
Tổng cộng:

Các hồ sơ liên quan đến quyền quản lý, sử dụng tài sản bàn giao, tiếp nhận: ………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Trách nhiệm của các bên giao nhận:

a) Trách nhiệm của Bên giao: ………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

b) Trách nhiệm của Bên nhận: ………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Ý kiến của các bên tham gia bàn giao, tiếp nhận: ………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN CHỨNG KIẾN (nếu có)
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

_________________

1 Ghi rõ số, ngày tháng, trích yếu của Quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền về việc sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công – tư/giao tài sản công/thu hồi tài sản công/điều chuyển tài sản công/…).

2 Căn cứ vào danh mục tài sản bàn giao, tiếp nhận cụ thể, bên giao, bên nhận bổ sung, chỉnh lý nội dung của các cột chỉ tiêu cho phù hợp. Ví dụ: khi bàn giao, tiếp nhận trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp bổ sung cột diện tích đất, diện tích sàn; khi bàn giao, tiếp nhận tài sản có quyết định xử lý gắn với việc chuyển đổi công năng sử dụng thì bổ sung cột mục đích sử dụng hiện tại, mục đích sử dụng sau khi chuyển đổi;…

Trên đây là những quy định của pháp luật về Mẫu biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản công mới nhất năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook