Quy trình bầu chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phó chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh năm 2023

Quy trình bầu chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phó chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Quy trình bầu chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phó chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh năm 2023

Để bầu được chủ tịch UBND tỉnh và Phó chủ tịch UBND tỉnh cần phải trải qua quy trình nhất định theo quy định pháp luật. Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ cung cấp quy trình bầu chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phó chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Quy trình bầu chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phó chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Khái niệm về chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ở Việt Nam là người đứng đầu Ủy ban nhân dân tỉnh, chịu trách nhiệm lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên trong Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh nhằm đảm bảo hệ thống hành chính hoạt động thông suốt từ cấp tỉnh xuống đến cấp chính quyền cơ sở. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm bãi nhiệm, điều động, đình chỉ công tác, cách chức của Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có thể đình chỉ việc thi hành văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp huyện.[1] Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh là một chức danh của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Do Hội đồng nhân dân tỉnh trực thuộc bầu ra. Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thay thế Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các công việc theo phân công và nhiệm vụ được giao tại các văn bản quy định quyền hạn nhiệm vụ của phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh trực thuộc quy định

Quy trình bầu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh

Báo cáo trước khi bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND

– Trình tự, thủ tục báo cáo trước khi bầu Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, TP.HCM thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền về quản lý cán bộ.

– Đối với việc bầu Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh (trừ TP.Hà Nội, TP.HCM) thì sau khi có kết quả nhân sự dự kiến của cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản gửi Bộ Nội vụ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

 Trình tự, thủ tục bầu thành viên UBND

– Chủ tịch HĐND giới thiệu để HĐND cùng cấp bầu Chủ tịch UBND. Chủ tịch UBND được bầu tại kỳ họp thứ nhất của HĐND phải là đại biểu HĐND. Chủ tịch UBND được bầu trong nhiệm kỳ không nhất thiết là đại biểu HĐND.

Chủ tịch UBND giới thiệu để HĐND cùng cấp bầu Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND. Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND không nhất thiết là đại biểu HĐND.

– Khi bầu thành viên UBND tại kỳ họp HĐND, nếu có đại biểu HĐND ứng cử hoặc giới thiệu thêm người ứng cử ngoài danh sách đã được người có thẩm quyền giới thiệu thì Thường trực HĐND trình HĐND xem xét, quyết định.

– Ban kiểm phiếu bầu thành viên UBND gồm: Trưởng ban, Thư ký và các Ủy viên. HĐND bầu Ban kiểm phiếu bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết công khai theo giới thiệu của Chủ tịch HĐND. Đại biểu HĐND có quyền ứng cử, đề cử người tham gia Ban kiểm phiếu.

– Thành viên UBND trúng cử khi có quá nửa tổng số đại biểu HĐND bỏ phiếu tán thành.

– Trong trường hợp bầu lần đầu nhưng không được quá nửa tổng số đại biểu HĐND bỏ phiếu tán thành thì việc có bầu lại hay không bầu lại thành viên UBND ngay trong kỳ họp do Chủ tịch HĐND báo cáo HĐND xem xét, quyết định.

HĐND ban hành Nghị quyết về việc bầu thành viên UBND cùng cấp.

Thẩm định và phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày HĐND bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, Thường trực HĐND gửi 02 bộ hồ sơ kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cùng cấp đến Bộ Nội vụ.

– Hồ sơ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND gồm:

+ Văn bản đề nghị của Thường trực HĐND kèm theo danh sách trích ngang người được đề nghị phê chuẩn;

+ Nghị quyết của HĐND về việc bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND;

+ Biên bản kiểm phiếu kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND;

+ Quyết định hoặc văn bản thông báo ý kiến về nhân sự của cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ;

+ Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức của người được đề nghị phê chuẩn theo mẫu do Bộ Nội vụ quy định;

+ Bản kê khai tài sản, thu nhập của người được đề nghị phê chuẩn theo mẫu do Thanh tra Chính phủ quy định.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ 02 bộ hồ sơ theo quy định trên, cơ quan có thẩm quyền thẩm định phải xem xét, thẩm định hồ sơ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND.

Trường hợp hồ sơ còn thiếu theo quy định thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền thẩm định có văn bản đề nghị Thường trực HĐND bổ sung các nội dung còn thiếu của hồ sơ.

– Nội dung thẩm định gồm:

+ Việc tuân thủ trình tự, thủ tục bầu quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 08/2016 và nội dung hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 08/2016;

+ Việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có) liên quan đến người được bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND.

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ Nội vụ (kèm theo hồ sơ đề nghị của Thường trực HĐND), Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trường hợp Thủ tướng Chính phủ không phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do và yêu cầu HĐND tổ chức bầu lại chức danh không được phê chuẩn.

Trên đây là những quy định của pháp luật về Quy trình bầu chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phó chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook