Bất động sản hình thành trong tương lai năm 2022

Kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai năm 2022

Thế nào là kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai? Điều kiện kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai theo quy định mới nhất là gì?

Bất động sản hình thành trong tương lai
concept of the modern engineer working

Bất động sản hình thành trong tương lai là gì

Hiện nay, luật kinh doanh bất động sản chưa quy định cụ thể thế nào là bất động sản hình thành trong tương lai mà chỉ có quy định về nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai là nhà, công trình xây dựng đang trong quá trình xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Do đó, kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai là hoạt động mua, cho thuê, cho thuê mua hoặc các hình thức kinh doanh khác được pháp luật thừa nhận đối với các bất động sản đang trong quá trình hình thành, chưa được nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

Quyền kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai

Xuất phát từ các quyền và mong muốn của chủ sở hữu, các bất động sản hình thành trong tương lai được chủ đầu tư dự án có quyền bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng trong tương lai.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 54 Luật kinh doanh bất động sản 2014 thì chủ đầu tư cần tiến hành nghiêm túc các quy định khi tiến hành các hoạt động bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, các quy định tương ứng về kinh doanh bất động sản có sẵn và các quy định khác có liên quan đến Luật kinh doanh bất động sản 2014.

Điều kiện để bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh

Theo quy định tại Điều 55 Luật kinh doanh bất động sản 2014, bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

  1. Có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án;

Trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó.

  1. Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư về nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua; trường hợp không đủ điều kiện phải nêu rõ lý do.

Các bên cần thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai

  1. Bên mua, bên thuê mua có quyền yêu cầu bên bán, bên cho thu mua cung cấp thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng, việc sử dụng tiền ứng trước và kiểm tra thực tế tại công trình;
  2. Bên bán, bên cho thuê mua có nghĩa vụ cung cấp thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng, việc sử dụng tiền ứng trước và tạo điều kiện để bên mua, bên thuê mua kiểm tra thực tế tại công trình.

Chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

  1. Bên mua, bên thuê mua có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua chưa được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được lập thành văn bản, có xác nhận của chủ đầu tư vào văn bản chuyển nhượng.
  2. Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng được tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ của bên mua, bên thuê mua nhà ở với chủ đầu tư. Chủ đầu tư có trách nhiệm tạo điều kiện cho các bên trong việc chuyển nhượng hợp đồng và không được thu bất kỳ khoản chi phí nào liên quan đến việc chuyển nhượng hợp đồng.
  3. Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở cuối cùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
  4. Việc chuyển nhượng hợp đồng quy định tại Điều này không áp dụng đối với hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở xã hội.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về bất động sản hình thành trong tương lai. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư. Điện thoại: 1900.633.246 Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook