Báo cáo nguy cơ mất khả năng thanh toán và khôi phục khả năng thanh toán đối với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài năm 2022

công nhận và cho thi hành bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài

Báo cáo nguy cơ mất khả năng thanh toán và khôi phục khả năng thanh toán đối với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài

Báo cáo nguy cơ mất khả năng thanh toán và khôi phục khả năng thanh toán đối với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài

Trường hợp báo cáo nguy cơ mất khả năng thanh toán

Nguy cơ mất khả năng thanh toán

Mất khả năng thanh toán đối với doanh nghiệp bảo hiểm là trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không có khả năng thực hiện các nghĩa vụ tài sản, trả các khoản nợ bằng tài sản của doanh nghiệp, trong đó một trong các dấu hiệu thể hiện mất khả năng thanh toán là không đủ khả năng trích lập đầy dự phòng nghiệp vụ (trong năm tài chính, tức từ 01/01 đến 31/12) và biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm thấp hơn biên khả năng thanh toán tối thiểu (theo quy định của pháp luật).

Nguy cơ mất khả năng thanh toán đối với doanh nghiệp bảo hiểm là có nguy cơ mất khả năng thanh toán khi biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm thấp hơn biên khả năng thanh toán tối thiểu.

Trong đó:

Biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm là phần chênh lệch giữa giá trị tài sản và các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp bảo hiểm tại thời điểm tính biên khả năng thanh toán. Doanh nghiệp phải có biên khả năng thanh toán bằng hoặc cao hơn biên khả năng thanh toán tối thiểu (đảm bảo mức an toàn về tài chính)

Biên khả năng thanh toán tối thiểu: Là biên khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật, tức mức biên khả năng thanh toán tối thiểu mà doanh nghiệp phải đạt được.

Ví dụ:

Biên khả năng tối thiểu của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ là:

– 25% tổng phí bảo hiểm thực giữ lại tại thời điểm tính biên khả năng thanh toán

– 13,5% của tổng phí bảo hiểm gốc và phí nhận tái bảo hiểm tại thời điểm tính biên khả năng thanh toán

Trường hợp báo cáo nguy cơ mất khả năng thanh toán

Doanh nghiệp bảo hiểm có biên khả năng thấp hơn biên khả năng tối thiểu thì phải thực hiện báo cáo nguy cơ mất khả năng thanh toán, nhằm tìm phương hướng giải quyết, phục hồi khả năng thanh toán trước khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán (khi mất khả năng thanh toán, doanh nghiệp bị phá sản).

Báo cáo nguy cơ mất khả năng thanh toán và khôi phục khả năng thanh toán đối với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài

Báo cáo nguy cơ mất khả năng thanh toán

Chủ thể tiếp nhận báo cáo nguy cơ mất khả năng thanh toán

Chủ thể tiếp nhận báo cáo nguy cơ mất khả năng thanh toán là Bộ Tài chính, do Bộ Tài chính là cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho doanh nghiệp bảo hiểm, cũng là cơ quan quản lý về vấn đề tài chính, vốn của doanh nghiệp bảo hiểm.

Nội dung báo cáo nguy cơ mất khả năng thanh toán

Việc báo cáo nguy cơ mất khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm phải đảm bảo đầy đủ các nội dung sau:

– Thực trạng tại chính: Thực trạng tài chính thể hiện qua mức vốn điều lệ, biên khả năng thanh toán, các quỹ và dự phòng nghiệp vụ của doanh nghiệp bảo hiểm.

– Nguyên nhân dẫn đến nguy cơ mất khả năng thanh toán: Nêu rõ các nguyên nhân (khách quan, chủ quan, trực tiếp) dẫn đến nguy cơ mất khả năng thanh toán mà được ghi nhận trong các báo cáo tài chính, văn bản của bộ phận quản lý vấn đề tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm.

– Các biện pháp khắc phục: Các biện pháp khắc phục nhằm phục hồi khả năng thanh toán (nâng cao biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp, trích lập đầy đủ dự phòng nghiệp vụ) dựa trên tình hình cụ thể.

Trường hợp khôi phục khả năng thanh toán

Theo Khoản 1 Điều 67 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài phải thực hiện khôi phục khả năng thanh toán khi có nguy cơ mất khả năng thanh toán (có biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm thấp hơn biên khả năng thanh toán tối thiểu).

Theo đó, doanh nghiệp có thể tự khôi phục khả năng thanh toán bằng cách thực hiện các biện pháp tự khôi phục khả năng thanh toán dựa trên báo cáo nguy cơ mất khả năng thanh toán của doanh nghiệp nộp lên Bộ Tài chính (bao gồm nội dung về nguyên nhân dẫn đến nguy cơ mất khả năng thanh toán và phương án khôi phục khả năng thanh toán).

Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài không thể tự khôi phục khả năng thanh toán theo phương án phục hồi khả năng thanh toán (hoặc không có phương án phục hồi khả năng thanh toán khả thi) thì Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp, chi nhánh nước ngoài thực hiện các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán do Bộ Tài chính chỉ định.

Báo cáo nguy cơ mất khả năng thanh toán và khôi phục khả năng thanh toán đối với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài

Các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán trong trường hợp doanh nghiệp không thể tự phục hồi khả năng thanh toán

Theo Khoản 2 Điều 67 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019, các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán mà Bộ Tài chính có thể yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài thực hiện, trong trường hợp doanh nghiệp không thể tự phục hồi khả năng thanh toán, bao gồm:

– Bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu: Bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu nhằm tăng nguồn tiền đưa vào các Quỹ, và tiền thanh toán các trách nhiệm tài sản của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài

– Tái bảo hiểm; thu hẹp nội dung, phạm vi, địa bàn hoạt động; đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động: Tức chuyển phần trách nhiệm bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm khác hoặc thu hẹp phạm vi hoạt động (trên khía cạnh nghiệp vụ, địa bàn, nội dung), dừng một hoặc một số các hoạt động của doanh nghiệp để giảm các nguồn chi cũng như giảm các rủi ro cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài.

– Củng cố tổ chức bộ máy và thay đổi người quản trị, điều hành của doanh nghiệp: Thay đổi trong nội bộ quản lý của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài để thay đổi định hướng hoạt động, điều hành của doanh nghiệp, để doanh nghiệp tìm ra hướng giải quyết khỏi tình trạng có nguy cơ mất khả năng thanh toán.

– Yêu cầu chuyển giao hợp đồng bảo hiểm: chuyển giao quyền và nghĩa vụ của bên nhận bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm khác nhằm duy trì khả năng tài chính của doanh nghiệp (giảm trừ các trách nhiệm tài sản cần phải thực hiện)

– Các biện pháp khác

Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài không khôi phục được khả năng thanh toán theo yêu cầu của bộ tài chính

Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài không khôi phục được khả năng thanh toán theo yêu cầu của Bộ Tài chính (tức không thực hiện được các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán mà doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài) thì doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Báo cáo nguy cơ mất khả năng thanh toán và khôi phục khả năng thanh toán đối với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook