Mẫu đơn đề nghị cấp bản sao Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi năm 2023

Mẫu đơn đề nghị cấp bản sao Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi năm 2023

Mẫu đơn đề nghị cấp bản sao Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi năm 2023

Mẫu đơn đề nghị cấp bản sao Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi năm 2023

Bảo hiểm tiền gửi là gì?

Bảo hiểm tiền gửi là sự bảo đảm hoàn trả tiền gửi cho người được bảo hiểm tiền gửi trong hạn mức trả tiền bảo hiểm khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền hoặc phá sản.

Trong đó:

– Người được bảo hiểm tiền gửi là cá nhân có tiền gửi được bảo hiểm tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi

– Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng được nhận tiền gửi của cá nhân.

(Điều 4 Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012)

Mẫu đơn đề nghị cấp bản sao Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi năm 2023

Mẫu số 03

(A)
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……….., ngày…  tháng …. năm…….

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BẢN SAO

CHỨNG NHẬN THAM GIA BẢO HIỂM TIỀN GỬI

Kính gửi: Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

  1. Tên tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi (A) ……………………………..
  2. Địa chỉ Trụ sở chính: ………………………………………………………………
  3. (A) đã được cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi số … theo Quyết định số…. ngày…
  4. Số lượng bản sao Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi đề nghị cấp: … (Danh sách chi tiết đính kèm gồm tên, địa chỉ, ngày khai trương hoạt động hoặc dự kiến khai trương hoạt động).

(A) đề nghị cấp bản sao Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi, cam kết thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình trước pháp luật.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên, đóng dấu) 

________________________________________________________________

Hồ sơ gửi kèm: Liệt kê các tài liệu theo quy định tại Điều 12 Quy chế này.

Ghi chú:

– (A) là tên tổ chức đăng ký tham gia bảo hiểm tiền gửi.

– Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên) hoặc Tổng giám đốc (Giám đốc) được quy định theo pháp luật và trong Điều lệ của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Quy trình, thủ tục cấp bản sao Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi

Thủ tục cấp giấy chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi

Việc ban hành Quyết định cấp bản sao Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi được quy định tại khoản 3 Điều 13 Quy chế cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi ban hành kèm theo Quyết định 408/QĐ-BHTG-HĐQT năm 2016 như sau:

Quy trình, thủ tục cấp bản sao Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi

1. Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi nộp hồ sơ đề nghị cấp bản sao Chứng nhận tham gia hảo hiểm tiền gửi theo quy định tại Điều 12 Quy chế này. Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trụ sở chính Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam hoặc Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo phân cấp quản lý tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

2. Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam gửi thông báo bằng văn bản tới tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi đề nghị gửi bổ sung hoặc đính chính hồ sơ.

3. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ban hành Quyết định cấp bản sao Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi cho tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Như vậy, theo quy định, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có trách nhiệm ban hành Quyết định cấp bản sao Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi cho tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Mẫu đơn đề nghị cấp bản sao Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook