Bản cáo bạch là gì? Quy định về nội dung bản cáo bạch

Bản cáo bạch là gì? Quy định về nội dung bản cáo bạch

Khi tổ chức muốn chào bán cổ phiếu, trái phiếu hay chứng chỉ quỹ ra công chúng thì hồ sơ chuẩn bị phải bao gồm bản cáo bạch. Vậy bản cáo bạch là gì? Nội dung của bản cáo bạch quy định thế nào?

Bản cáo bạch là gì? Quy định về nội dung bản cáo bạch

Bản cáo bạch là gì?

Căn cứ khoản 23 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 giải thích bản cáo bạch như sau:

Bản cáo bạch là tài liệu hoặc dữ liệu điện tử công khai những thông tin chính xác, trung thực, khách quan liên quan đến việc chào bán hoặc niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành.

Nội dung bản cáo bạch

Bản cáo bạch đối với việc chào bán cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng

Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Chứng khoán 2019, bản cáo bạch đối với việc chào bán cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng bao gồm những nội dung sau:

– Thông tin tóm tắt về tổ chức phát hành bao gồm mô hình tổ chức bộ máy, hoạt động kinh doanh, tài sản, tình hình tài chính, Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng và cơ cấu cổ đông (nếu có);

– Thông tin về đợt chào bán và chứng khoán chào bán bao gồm: điều kiện chào bán, các yếu tố rủi ro, dự kiến kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của năm gần nhất sau khi phát hành chứng khoán, phương án phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;

– Báo cáo tài chính của tổ chức phát hành trong 02 năm gần nhất theo quy định tại Điều 20 Luật Chứng khoán 2019;

– Thông tin khác quy định trong mẫu Bản cáo bạch.

Bản cáo bạch đối với việc chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng

Theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Luật Chứng khoán 2019, bản cáo bạch đối với việc chào bán cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng bao gồm những nội dung sau:

– Loại hình và quy mô quỹ đầu tư chứng khoán;

– Mục tiêu đầu tư, chiến lược đầu tư, phương pháp và quy trình đầu tư, hạn chế đầu tư, các yếu tố rủi ro của quỹ đầu tư chứng khoán;

– Tóm tắt các nội dung cơ bản của dự thảo Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán;

– Phương án phát hành chứng chỉ quỹ và các thông tin hướng dẫn tham gia đầu tư vào quỹ đầu tư chứng khoán;

– Thông tin tóm tắt về công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, ngân hàng giám sát và quy định về giao dịch với người có liên quan của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và ngân hàng giám sát;

– Thông tin khác quy định trong mẫu Bản cáo bạch.

Chữ ký trong Bản cáo bạch

– Đối với việc chào bán cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng, Bản cáo bạch phải có chữ ký của những người sau đây: 

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty;

+ Tổng giám đốc (Giám đốc); 

+ Giám đốc tài chính hoặc Kế toán trưởng của tổ chức phát hành; 

+ Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, tổ chức bảo lãnh phát hành hoặc tổ chức bảo lãnh phát hành chính (nếu có). 

– Đối với việc chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng, Bản cáo bạch phải có chữ ký của những người sau đây: 

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty; 

+ Tổng giám đốc (Giám đốc) của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; 

+ Người đại diện theo pháp luật của tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có).

(Lưu ý: Trường hợp ký thay phải có văn bản ủy quyền)

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Bản cáo bạch là gì? Quy định về nội dung bản cáo bạch Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook